शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 5 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 5 बद्दल माहिती

 • जे प्रत्यक्षात नाही ते आहे असे वाटणे – आभास
 • ज्याला मरण नाही असा – अमर
 • कमी वेळ टिकणारा – अल्पजीवी
 • कमी आयुष्य असणारा – अल्पसंतुष्ट
 • ज्याचा विसर पडणार नाही – अविस्मरणीय
 • शब्दामधून ज्याचे वर्णन करता येत नाही असे – अवर्णनीय
 • कधीही नाश न पवणारे – अविनाशी
 • ज्याने लग्न केले नाही असा – ब्रम्हचारी
 • ज्याचा कधीही वाट येत नाही – अवीट
 • एकाच वेळी अनेक अवधाने राखून काम करणारा – अष्टावधानी
 • एकाच देवावर असलेली अविचल श्रद्धा – अनन्यभक्ती
 • ईश्वराची पूर्णपणे एकरूप होणे – अव्दैत
 • आकाशातील तार्‍यांचा पट्टा – आकाशगंगा
 • कुस्ती खेळण्याची जागा – आखाडा
 • सूचना न देता येणारा पाहुणा – आगंतुक
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.