Browsing Category

Marathi (मराठी)

समानार्थी शब्द

समानार्थी शब्द Must Read (नक्की वाचा): महत्वाचे शब्द व त्याचे अर्थ शब्द अर्थ अभिनेता नट उदर पोट एकता एकी, ऐक्य अंचल स्थिर, शांत, पर्वत अनर्थ अरिष्ट, संकट कट…

काही महत्वाचे शब्द व अर्थ

काही महत्वाचे शब्द व अर्थ Must Read (नक्की वाचा): ध्वनिदर्शक शब्द शब्द अर्थ अकालिन एकाएकी घडणारे आकालिन अयोग्य वेळेचे आकांडतांडव रागाने केलेला थरथराट अखंडित सतत चालणारे अगत्य आस्था अगम्य समजू न शकणारे…

ध्वनिदर्शक शब्द

ध्वनिदर्शक शब्द Must Read (नक्की वाचा): समूहदर्शक शब्द प्राणी/पक्षी शब्द वाघाची डरकाळी कोल्हयांची कोल्हेकुई गाईचे हंबरणे गाढवाचे ओरडणे घुबडाचा घूत्कार घोडयाचे किंचाळणे चिमणीची चिवचिव कबुतराचे/पारव्याचे घुमणे…

समूहदर्शक शब्द

समूहदर्शक शब्द Must Read (नक्की वाचा): शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार समूह शब्द आंब्याच्या झाडाची आमराई उतारुंची झुंबड उपकरणांचा संच उंटांचा, लमानांचा तांडा केसांचा पुंजका, झुबका करवंदाची जाळी केळ्यांचा घड, लोंगर काजूंची,…

शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार

शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार शब्द कसा तयार झाला आहे, म्हणजे सिद्ध कसा झाला आहे यालाच 'शब्दसिद्धी' असे म्हणतात. शब्दांचे खालील प्रकार पडतात. तत्सम शब्द : जे संस्कृत शब्द मराठी…

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): समास व त्याचे प्रकार आपण संभाषण करतांना/बोलतांना थांबतो म्हणजेच विराम घेतो आणि तो चिन्हांनी दर्शविला जातो त्या चिन्हांना विरामचिन्हे असे म्हणतात. विरामचिन्हे दर्शविणारा…

समास व त्याचे प्रकार

समास व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार काटकसर करणे हा मनुष्याच्या अंगी असलेला एकूण गुण आहे. आपण दैनंदिन जीवनात बरीच काटकसर करतो. त्यामुळे आपण बोलतांना सुद्धा हा गुण वापरतो. बर्यातचदा आपण एखादे वाक्य…

वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार

वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): काळ व त्याचे प्रकार पृथक म्हणजे वेगळे किंवा सुटे करणे असा होतो आणि वाक्यापृथक्करण म्हणजे वाक्यातील भाग वेगळा करून दाखविणे. वाक्य: उद्देश विभाग (उद्देशांग) विधेय विभाग…

काळ व त्याचे प्रकार

काळ व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार वाक्यात दिलेल्या क्रियापदावरून जसा क्रियेचा बोध होतो, तसेच ती क्रिया कोणत्या वेळी घडत आहे याचाही बोध होतो त्याला 'काळ' असे म्हणतात. काळाचे प्रमुख 3 प्रकार पडतात.…