Browsing Category

English (ईंग्रजी)

उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार

उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): शब्दयोगी अव्यय व त्याचे प्रकार खालील वाक्ये वाचा - God made the country and man made the town. Our hoard is little, but our hearts are great. She must weep, or she will die. Two…

शब्दयोगी अव्यय व त्याचे प्रकार

शब्दयोगी अव्यय व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): केवल प्रयोगी अव्यय व त्याचे उपयोग खालील वाक्ये वाचा - There is a cow in the field. He is fond of tea. The cat jumped off the chair. पहिल्या वाक्यात in हा शब्द cow आणि field या…

केवल प्रयोगी अव्यय व त्याचे उपयोग

केवल प्रयोगी अव्यय व त्याचे उपयोग Must Read (नक्की वाचा): सहाय्यकारी व अभिवृतिदर्शक क्रियापदे खालील वाक्ये अभ्यासा - Hello! What are you doing there? Alas! He is dead. Hurrah! We have won the game. Ah! Have they gone? Oh! I got skuch…

सहाय्यकारी व अभिवृतिदर्शक क्रियापदे

सहाय्यकारी व अभिवृतिदर्शक क्रियापदे Must Read (नक्की वाचा): अनियमित क्रियापदे व त्याचे प्रकार 'be' (am, is, was etc) have आणि do ही क्रियापदे जेव्हा सर्वसाधारण क्रियापदांबरोबर काळ, कर्मणी रुपे, प्रश्न न नाकारार्थ बनविण्यासाठी वापरतात…

अनियमित क्रियापदे व त्याचे प्रकार

अनियमित क्रियापदे व त्याचे प्रकार Must Read (नक्की वाचा): क्रियावाचक नाम व त्याचे उपयोग क्रियापदे दोन प्रकारची असू शकतात- नियमित किंवा अनियमित. नियमित क्रियापदांना (Regular Verb) -ed हा प्रत्यय लावून त्याचे भूतकाळ (Past Tense) आणि…

क्रियावाचक नाम व त्याचे उपयोग

क्रियावाचक नाम व त्याचे उपयोग Must Read (नक्की वाचा): धातुसाधिते व त्याचे उपयोग खालील वाक्य वाचा - Reading is his favourite pastime. इथे read क्रियेला ing लावून Reading शब्द बनला आहे. या ठिकाणी याचा उपयोग क्रियेच्या कर्त्याप्रमाणे…

धातुसाधिते व त्याचे उपयोग

धातुसाधिते व त्याचे उपयोग Must Read (नक्की वाचा): भविष्यकाळ व त्याचे उपयोग खालील वाक्य वाचा - Hearing the noise, the boy woke up. ज्याप्रमाणे विशेषण नामाबद्दल अधिक माहिती देते - त्याचप्रमाणे येथे 'hearing' हा शब्द 'boy' या नामाबद्दल…

भविष्यकाळ व त्याचे उपयोग

भविष्यकाळ व त्याचे उपयोग Must Read (नक्की वाचा): वर्तमानकाळ व भूतकाळ यांचे उपयोग साधा भविष्यकाळ (Simple Future Tense) : इंग्रजीत भविष्यकाळाविषयी बोलण्याचे अनेक प्रकार आहेत. साधा भविष्यकाळ, going to चे रूप, साधा वर्तमानकाळ इत्यादी. ज्या…

वर्तमानकाळ व भूतकाळ यांचे उपयोग

वर्तमानकाळ व भूतकाळ यांचे उपयोग Must Read (नक्की वाचा): काळाची ओळख वर्तमानकाळ (PRESENT TENSE) : साधा वर्तमानकाळ (Simple Present Tense) - खालील बाबतीत साध्या वर्तमानकाळाचा (Simple Present Tense) उपयोग होतो. 1. सातत्याने घडणारी…

काळाची ओळख

काळाची ओळख Must Read (नक्की वाचा): अर्थ व त्याचे प्रकार खालील वाक्ये वाचा. - 1. I write this letter to please you. 2. I wrote the letter in his very presence. 3. I shall write another letter tomorrow. पहिल्या वाक्यात 'write'…