Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2018-2019

The Interjection (केवल प्रयोगी अव्यय) बद्दल माहिती

The Interjection

The Interjections


केवल प्रयोगी अव्यये

 • खालील वाक्ये अभ्यासा –
 • Hello! What are you doing there?
 • Alas! He is dead.
 • Hurrah! We have won the game.
 • Ah! Have they gone?
 • Oh! I got such a fright.
 • Hush! Don’t make a noise.
 • Hello! Alas! Hurrah! Ah! Oh! Hush! इत्यादी सारख्या शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यये (Interjections) असे म्हणतात. ही (केवल प्रयोगी अव्यये) काही आकस्मिक संवेदना किंवा भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरतात. असे लक्षात येईल की, ही वाक्यातील इतर शब्दांशी व्याकरणदृष्टया संबंधित नाहीत.
व्याख्या – केवल प्रयोगी अव्यय हा असा शब्द असतो जो काही आकस्मिक संवेदना किंवा भावना व्यक्त करतो. केवल प्रयोगी अव्यये खालील भावना व्यक्त करते.

उदा.

 • Joy (प्रसन्नता); जसे, Hurrah! huzza!
 • Grief (दु:ख); जसे, alas!
 • Surprise (आश्चर्य); जसे, ha! what!
 • Approval (स्वीकृति); जसे, bravo!
 • काही शब्द समुहदेखील आकस्मिक संवेदना किंवा भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरतात.

उदा.


 • Ah me! For shame! Well done! Good gracious!
Must Read (नक्की वाचा):

अनियमित क्रियापदे

The Interjection (केवल प्रयोगी अव्यय) बद्दल माहिती
3.5 (70%) 4 votes

You might also like
2 Comments
 1. Swapnali kamble says

  Very useful notes thank you.

 2. Vidya says

  Thank you

Leave A Reply

Your email address will not be published.