उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 10

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 10

 • झाबड म्हातारा
 • झाबड स्थूल, लूट
 • झावळ विसराळू, भ्रमिष्ट
 • झावळी अंधार, नारळाच्या झाडांचे पान
 • झीज घस, नुकसान उणेपणा
 • झील तेज झिलई, पालूपद
 • झुला पाळणा, झोपाळा
 • झुला फसवणूक, जुळा
 • टकटक ध्वनी, सारखा आवाज
 • टकटकी टवटवीत
 • टाक तोळा, नऊमासे, चारमासे
 • टांक ठसा, प्रतिमा, शहाणपण
 • टाकी आवड, कृति, आटोका
 • टांकी हौद, पाण्याचा साठा
 • टांगा गाडी, तांगा टांग, तंगडी, ढेंग
 • टाळ वाजवायचा टाळ, छोटी फांदी
 • टाल लाडके मिळण्याचे दुकान
 • टोकण अग्र, टोक
 • टोकणे थांबवणे, रोखणे
 • ठकठक किटकिट, आवाज
 • ठकाठकी फसावाफसवी
 • ठराव करार, नियम, निर्णय
 • ठरीब ठरलेला
 • ठाकठीक व्यवस्थित, बरोबर
 • ठाकठोक प्रत्यक्ष, रोख
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World