Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

विरुद्धार्थी शब्द (Virudharthi Shabd)

विरुद्धार्थी शब्द

Must Read (नक्की वाचा):

समानार्थी शब्द

शब्दअर्थ
तिरपासरळ
नम्रतागर्विष्ठपणा
एकमतदुमत
उदयअस्त
आशीर्वादशाप
अधिकउणे
धूर्तभोळा
थोरसान
अनुयायीपुढारी
धनवंतगरीब
निंधवंध
दोषीनिर्दोषी
दीर्घर्हीस्व
अभिमानीनिराभिमानी
देशभक्तदेशद्रोही
अक्कलवानबेअक्कल
दाटविरळ
अनायाससास
कृत्रिमनैसर्गिक
सकर्मकअकर्मक
लोभीनिर्लोभी
लाजराधीट
साहेतुकनिर्हेतुक
हिंसाअहिंसा
राजमार्गआडमार्ग
श्वासनि:श्वास
सुरअसुर
साक्षरनिरक्षर
सुरसनिरस
पूर्णांकअपूर्णांक
नि:शस्त्रसशस्त्र
सुजाणअजाण
गंभीरअवखळ
सुलक्षणीकुलक्षणी
चोरसाव
सुज्ञअज्ञ
सुकाळदुष्काळ
सगुणनिर्गुण
टणकमऊ/ मृदु
चपळमंद
सुबोधदुर्बोध
अनीतीनीती
सदैवदुर्दैव
दुष्टसुष्ट
स्वातंत्र्यपारतंत्र्य
साकारनिराकार
स्वर्गनरक
दिनरजनी
अध्ययनअध्यापन
स्वकीयपरकीय
मनोरंजककंटाळवाणे
सौंदर्यकुरूपता
खंडनमंडन
एकीबेकी
उघडगुप्त
अवखळगंभीर
उथळखोल
पूर्वगामीकर्मत
अतिवृष्टीअनावृष्टी
रणशूररणभिरू
माजीआजी
शापवर
अवनतउन्नत
तीव्रसौम्य
शीतलतप्त, उष्ण
कंजूषउघडया
अवधानअनावधान
प्रसन्नअप्रसन्न
मर्दनामर्द
शंकाखात्री
कृपाअवकृपा
व्दारजीत
गमनआगमन
कल्याणअकल्याण
ज्ञातअज्ञात
स्तुतिनिंदा
वंधनिंध
सत्कर्मदुष्कर्म
खरेखोटे
भरतीओहोटी
स्थूलसूक्ष्म, कृश
सुसंबद्धअसंबद्ध
हर्षखेद
विधायकविघातक
हानीलाभ
संघटनविघटन
सुंदरकुरूप
सार्थकनिरर्थक
स्वस्थअस्वस्थ
लठ्ठकृश, बारीक
भरभराटर्हास
मलूलटवटवीत
सुसंगतविसंगत
तप्तथंड
आंदीअनादी
धर्मअधर्म
सनाथअनाथ
सशक्तअशक्त
कीर्तीअपकीर्ती
ऐच्छिकअनैच्छिक
गुणअवगुण
अनुकूलप्रतिकूल
उत्तीर्णअनुत्तीर्ण
यशअपयश
आरंभअखेर
रसिकअरसिक
उंचसखल
आवकजावक
कमालकिमान
उच्चनीच
आस्तिकनास्तिक
अल्पायुषीदीर्घायुषी
अर्वाचीनप्राचीन
उगवतीमावळती
अपराधीनिरपराधी
उपद्रवीनिरुपद्रवी
कृतज्ञकृतघ्न
खरेदीविक्री
गधपध
उपयोगीनिरुपयोगी
उत्कर्षअपकर्ष
उचितअनुचित
जहालमवाळ
जमाखर्च
चढउतार
कर्णमधुरकर्णकर्कश
गोडकडू
कच्चापक्का
चंचलस्थिर
चढाईमाघार
चिमुकलाप्रचंड
जलदसावकाश
तीक्ष्णबोथट
शक्यअशक्य
दृश्यअदृश्य
प्रेमव्देष
समताविषमता
सफलनिष्फल
शोकआनंद
पौर्वात्यपाश्चिमात्य
मंजूरनामंजूर
विधवासधवा
अज्ञानसज्ञान
पोक्तअल्लड
लायकनालायक
सजातीयविजातीय
सजीवनिर्जीव
सगुणनिर्गुण
साक्षरनिरक्षर
प्रकटअप्रकट
नफातोटा
सुशिक्षितअशिक्षित
शांतरागीट
सुलभदुर्लभ
सदाचरणदुराचरण
सह्यअसह्य
सधननिर्धन
बंडखोरशांत
संकुचितव्यापक
सुधारकसनातनी
सुदिनदुर्दिन
ऋणकोधनको
क्षणभंगुरचिरकालीन
आभ्राच्छादितनिरभ्र
अबोलवाचाळ
आसक्तअनासक्त
उत्तरप्रत्युत्तर
उपकारअपकार
ग्राह्यव्याज्य
घाऊककिरकोळ
अवजडहलके
उदारअनुदार
उतरणचढण
जागृतनिद्रिस्त
टंचाईविपुलता
तारकमारक
दयाळूनिर्दय
नाशवंतअविनाशी
धिटाईभित्रेपणा
पराभवविजय
रावरंक
रेलचेलटंचाई
सरळवक्र
शाश्वतआशाश्वत
सधननिर्धन
वियोगसंयोग
मृर्तअमृर्त
राकटनाजुक
लवचिकताठर
सचेतनअचेतन
वैयक्तिकसामुदायिक
सूचिन्हदुश्चिन्ह
सुकीर्तीदुष्कीर्ती
रुचकरबेचव
प्रामाणिकअप्रामाणिक
लिखितलिखित
विवेकीअविवेकी
You might also like
3 Comments
  1. sameer says

    र्हीस्व चुकीचे लिहिले आहे

  2. सुमित says

    शरीर चा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे

  3. Shilpa N Satam says

    दानशुर चा विरुद्ध शद्ब काय आहे

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World