विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार

viramchinhe v tyache prakar

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार

Must Read (नक्की वाचा):

समास व त्याचे प्रकार

आपण संभाषण करतांना/बोलतांना थांबतो म्हणजेच विराम घेतो आणि तो चिन्हांनी दर्शविला जातो त्या चिन्हांना विरामचिन्हे असे म्हणतात.

विरामचिन्हे दर्शविणारा तक्ता :

अ.क्र. चिन्हाचे नाव चिन्ह केव्हा वापरतात
1 पूर्णविराम .
 • वाक्य पूर्ण झाल्यावर
 • शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी अक्षरांपूढे

उदा.

 1. माझे जेवण झाले.
 2. मा.क.(मोहनदास करमचंद)
2 अर्धविराम ;
 • दोन छोटी वाक्य उभयान्वयी अव्ययाने जोडताना

उदा.

 1. विजय हुशार आहे; पण तो अभ्यास करत नाही.
3 स्वल्पविराम
 • एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास
 • संबोधन (हाक मारणे) दर्शवितांना.

उदा.

 1. माझ्याकडे इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान या सर्व विषयांचे पुस्तके आहेत.
 2. राम, इकडे ये.
4 अपूर्णविराम
(उपपुर्णविराम)
,
 • वाक्याच्या शेवटी तपशील घावयाचा असल्यास.

उदा.

 1. पुढील क्रमांकाचे विधार्थी उत्तीर्ण झाले: 5,7,9,12,15,18
5 प्रश्नचिन्ह ?
 • प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी.

उदा.

 1. तुझे नाव काय?
 2. तू कोठून आलास?
6 उद्गारवाचक !
 • उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखविणार्‍या शब्दाच्या शेवटी.

उदा.

 1. बापरे! केवडा मोठा साप!
 2. आहाहा! किती सुरेख देखावा.
7 अवतरणचिन्ह ” ”     ‘ ‘
 • दुहेरी अवतरणचिन्ह बोलणार्‍याला तोंडाचे शब्द दाखवण्याकरिता.
 • एकेरी अवतरणचिन्ह एखाधा शब्दावर जोर लावायचा असल्यास.
 • दुसर्‍याचे मत अप्रत्येक्षपणे सांगतांना.

उदा.

 1. तो म्हणाला, “मी घरी येईन.”
 2. मराठी भाषेची लिपी ‘देवनागरी’ आहे.
8. संयोगचिन्ह
 • दोन शब्द जोडतांना.
 • ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास,

उदा.

 1. प्रेम-विवाह
 2. क्रिडा-संकुल
9 अपसरण चिन्ह
(डॅश)
(स्पष्टीकरण चिन्ह)
 • बोलतांना विचारमाला तुटल्यास.
 • स्पष्टीकरण लावयाचे असल्यास.
10 विकल्प चिन्ह /
 • एखाधा शब्दासाठी असलेला पर्याय दाखविण्यासाठी दोन शब्दांमध्ये हे चिन्ह वापरतात.

उदा.

 1. मी रेल्वेने/बसने जाईन.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.