SRPF Police Bharti Question Set 11

SRPF Police Bharti Question Set 11

1. मुद्दल = 5000 रु, मुदत = 4 वर्षे, व्याज = 1600 रु तर सरळव्याजाचा दर किती?

 1.  6
 2.  7
 3.  9
 4.  8

उत्तर : 8


 2. 7 ही संख्या रोमन संख्याचिन्हात कशी लिहाल?

 1.  VI
 2.  VII
 3.  XII
 4.  IIV

उत्तर :VII


 3. 720 चा शेकडा 25 किती?

 1.  360
 2.  180
 3.  144
 4.  270

उत्तर :180


 4. खालील संख्यामालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या कोणती?

 45,54,63,72,?

 1.  42
 2.  21
 3.  81
 4.  18

उत्तर :81


 5. खालील संख्यामालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या कोणती?

 29,58,87,?

 1.  116
 2.  96
 3.  100
 4.  106

उत्तर :116


 6. प्रश्नचिन्हाच्या जागीकाय येईल?

 10:50::8:?

 1.  30
 2.  40
 3.  50
 4.  60

उत्तर :40


 7. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

 पुरुष:स्त्री::मोर:?

 1.  मोरीण
 2.  लांडोर
 3.  लांडोरिन
 4.  पिसारा

उत्तर :लांडोर


 8. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

 6:36::?:49

 1.  40
 2.  6
 3.  35
 4.  7

उत्तर :7


 9. घड्याळाच्या दोन काटयांत साडेबारा वाजता किती अंशाचा कोन असेल?

 1.  105°
 2.  165°
 3.  180°
 4.  195°

उत्तर :165°


 10. ‘साखरभात’ या शब्दातील अक्षरांपासून खालीलपैकी कोणता शब्द तयार होत नाही?

 1.  साभार
 2.  भारत
 3.  सारखा
 4.  साखर

उत्तर :सारखा


 11. जर आकाशाला पाणी म्हटले, पाण्याला माती म्हटले, हवेला अग्नी म्हटले, तर मासे कुठे राहतात?

 1.  पाणी
 2.  हवा
 3.  आकाश
 4.  माती

उत्तर :माती


 12. गटात बसणारे पद ओळखून पर्याय लिहा.

पेन्सिल, पेन, खडू, —–?

 1.  पाटी
 2.  खोडरबर
 3.  बोरू
 4.  पट्टी

उत्तर :बोरू


 13. गटात बसणारे पद ओळखून पर्याय लिहा.

6/30,3/15,7/35,—–?

 1.  2/10
 2.  11/33
 3.  8/24
 4.  10/20

उत्तर :2/10


 14. गटात बसणारे पद ओळखून पर्याय लिहा.

4,9,16,—-

 1.  138
 2.  32
 3.  164
 4.  25

उत्तर :25


 15. गटात न बसणार्‍या पदाचा क्रमांक लिहा.

 1.  45
 2.  32
 3.  47
 4.  41

उत्तर :32


 16. गटात न बसणार्‍या पदाचा क्रमांक लिहा.

 1.  32
 2.  18
 3.  43
 4.  48

उत्तर :43


17. गटात न बसणार्‍या पदाचा क्रमांक लिहा.

 1.  25
 2.  12
 3.  9
 4.  64

उत्तर :12


 18. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

90:92::98:?

 1.  982
 2.  96
 3.  89
 4.  100

उत्तर :100


 19. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

 13:26::15:?

 1.  20
 2.  30
 3.  31
 4.  40

उत्तर :30


 20. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

40:10::60:?

 1.  20
 2.  15
 3.  12
 4.  30

उत्तर : 15

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.