SRPF Police Bharti Question Set 10

SRPF Police Bharti Question Set 10

1. —– रक्तगटाला सर्वग्राही म्हणतात.

 1.  A
 2.  B
 3.  AB
 4.  O

उत्तर:AB


 2. 87 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संम्मेलन कोठे पार पडले?

 1.  सासवड
 2.  आळंदी
 3.  देहु
 4.  पंढरपूर

उत्तर:सासवड


 3. मिंहान प्रकल्प खालीलपैकी कोठे आहे?

 1.  नाशिक
 2.  पुणे
 3.  मुंबई
 4.  नागपूर

उत्तर:नागपूर


 4. खालीलपैकी कोणती पारंपारिक साधनसंपत्ती नाही?

 1.  हवा
 2.  पेट्रोल
 3.  पाणी
 4.  सूर्यप्रकाश

उत्तर:पेट्रोल


 5. मेळघाट अभयारण्य यासाठी राखीव आहे?

 1.  मगर
 2.  वाघ
 3.  सिंह
 4.  पक्षी

उत्तर: वाघ


 6. दुधाची शुद्धता मोजू शकणारे उपकरण कोणते?

 1.  लॅक्टोमीटर
 2.  हायड्रोमीटर
 3.  ओडिमीटर
 4.  टॅकोमीटर

उत्तर: लॅक्टोमीटर


 7. भूकंपाची तीव्रता कोणत्या एककात मोजली जाते?

 1.  लॅक्टोमीटर
 2.  नॅनोमीटर
 3.  रिश्टर स्केल
 4.  डिग्री

उत्तर:रिश्टर स्केल


 8. खालीलपैकी कोणते लीपवर्ष आहे?

 1.  2002
 2.  2000
 3.  2005
 4.  2003

उत्तर:2000


 9. पावने नऊ हजार+साडे पाच हजार =?

 1.  पावशे पंधरा
 2.  सव्वा पंधरा हजार
 3.  सव्वा चौदा हजार
 4.  साडे चौदा हजार

उत्तर:सव्वा चौदा हजार


 10. 7043×998=?

 1.  7043199
 2.  7184524
 3.  7028914
 4.  7028911

उत्तर:7028914


 11. एका खोक्यात तीन डझन आंबे आहेत तर अशा 15 खोक्यांमध्ये किती आंबे मावतील?

 1.  45
 2.  450
 3.  540
 4.  445

उत्तर: 540


 12. दीड तास = किती सेकंद?

 1.  3600
 2.  1800
 3.  5400
 4.  4600

उत्तर: 5400


 13. तीस हजार सहाशे अठयान्नव ही संख्या कशी लिहाल?

 1.  30698
 2.  3698
 3.  30658
 4.  36058

उत्तर:30698


 14. 50 नंतर येणारी वर्गसंख्या कोणती?

 1.  54
 2.  64
 3.  55
 4.  81

उत्तर:64


 15. 3,850 मि.ली. = किती लीटर?

 1.  3,850
 2.  3,580
 3.  38.5
 4.  0.3850

उत्तर:3,850


 16. 15 च्या पुढील 17 वी सम संख्या कोणती?

 1.  48
 2.  46
 3.  44
 4.  50

उत्तर:48


 17. 2{5-(3-4)+7}÷13=?

 1.  3
 2.  2
 3.  2/3
 4.  13/7

उत्तर:2


 18. 0.20+0.02×0.002-0.02=?

 1.  0.01956
 2.  0.1804
 3.  0.18004
 4.  0.001954

उत्तर:0.18004


 19. 2,4,7,0,1 यापैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरुन तयार होणारी लहानात लहान पाच अंकी संख्या कोणती?

 1.  01247
 2.  12470
 3.  20147
 4.  10247

उत्तर:10247


 20. एका पिशवीत 125 ग्रॅम याप्रमाणे 5 कि.ग्रॅ. चहापुड भरण्यासाठी किती पिशव्या लागतील?

 1.  80
 2.  20
 3.  40
 4.  25

उत्तर: 40

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.