Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

SRPF Police Bharti Question Set 10

SRPF Police Bharti Question Set 10

1. —– रक्तगटाला सर्वग्राही म्हणतात.

 1.  A
 2.  B
 3.  AB
 4.  O

उत्तर:AB


 2. 87 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संम्मेलन कोठे पार पडले?

 1.  सासवड
 2.  आळंदी
 3.  देहु
 4.  पंढरपूर

उत्तर:सासवड


 3. मिंहान प्रकल्प खालीलपैकी कोठे आहे?

 1.  नाशिक
 2.  पुणे
 3.  मुंबई
 4.  नागपूर

उत्तर:नागपूर


 4. खालीलपैकी कोणती पारंपारिक साधनसंपत्ती नाही?

 1.  हवा
 2.  पेट्रोल
 3.  पाणी
 4.  सूर्यप्रकाश

उत्तर:पेट्रोल


 5. मेळघाट अभयारण्य यासाठी राखीव आहे?

 1.  मगर
 2.  वाघ
 3.  सिंह
 4.  पक्षी

उत्तर: वाघ


 6. दुधाची शुद्धता मोजू शकणारे उपकरण कोणते?

 1.  लॅक्टोमीटर
 2.  हायड्रोमीटर
 3.  ओडिमीटर
 4.  टॅकोमीटर

उत्तर: लॅक्टोमीटर


 7. भूकंपाची तीव्रता कोणत्या एककात मोजली जाते?

 1.  लॅक्टोमीटर
 2.  नॅनोमीटर
 3.  रिश्टर स्केल
 4.  डिग्री

उत्तर:रिश्टर स्केल


 8. खालीलपैकी कोणते लीपवर्ष आहे?

 1.  2002
 2.  2000
 3.  2005
 4.  2003

उत्तर:2000


 9. पावने नऊ हजार+साडे पाच हजार =?

 1.  पावशे पंधरा
 2.  सव्वा पंधरा हजार
 3.  सव्वा चौदा हजार
 4.  साडे चौदा हजार

उत्तर:सव्वा चौदा हजार


 10. 7043×998=?

 1.  7043199
 2.  7184524
 3.  7028914
 4.  7028911

उत्तर:7028914


 11. एका खोक्यात तीन डझन आंबे आहेत तर अशा 15 खोक्यांमध्ये किती आंबे मावतील?

 1.  45
 2.  450
 3.  540
 4.  445

उत्तर: 540


 12. दीड तास = किती सेकंद?

 1.  3600
 2.  1800
 3.  5400
 4.  4600

उत्तर: 5400


 13. तीस हजार सहाशे अठयान्नव ही संख्या कशी लिहाल?

 1.  30698
 2.  3698
 3.  30658
 4.  36058

उत्तर:30698


 14. 50 नंतर येणारी वर्गसंख्या कोणती?

 1.  54
 2.  64
 3.  55
 4.  81

उत्तर:64


 15. 3,850 मि.ली. = किती लीटर?

 1.  3,850
 2.  3,580
 3.  38.5
 4.  0.3850

उत्तर:3,850


 16. 15 च्या पुढील 17 वी सम संख्या कोणती?

 1.  48
 2.  46
 3.  44
 4.  50

उत्तर:48


 17. 2{5-(3-4)+7}÷13=?

 1.  3
 2.  2
 3.  2/3
 4.  13/7

उत्तर:2


 18. 0.20+0.02×0.002-0.02=?

 1.  0.01956
 2.  0.1804
 3.  0.18004
 4.  0.001954

उत्तर:0.18004


 19. 2,4,7,0,1 यापैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरुन तयार होणारी लहानात लहान पाच अंकी संख्या कोणती?

 1.  01247
 2.  12470
 3.  20147
 4.  10247

उत्तर:10247


 20. एका पिशवीत 125 ग्रॅम याप्रमाणे 5 कि.ग्रॅ. चहापुड भरण्यासाठी किती पिशव्या लागतील?

 1.  80
 2.  20
 3.  40
 4.  25

उत्तर: 40

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World