RRB Question Set 37

RRB Question Set 37

चक्रवाढ व्याज प्रश्नसंच

1. 10% वार्षिक व्याजाने विशिष्ठ रकमेवर 3 वर्षात चक्रवाढ व्याज तसेच साधारण व्याजात 62 रुपयाचा अंतर आहे तर ती रकम कोणती?

 1.  2000
 2.  20000
 3.  4000
 4.  40000

उत्तर : 2000


2. 40000 रु. रकमेवरील 10% दराने मिळणारे 3 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  12240
 2.  13240
 3.  14240
 4.  15240

उत्तर : 13240


3. एका विशिष्ट रकमेवर 20% वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने 3 वर्षात 1456 रु. व्याज प्राप्त होतो. तर ती रकम कोणती?

 1.  5000
 2.  20000
 3.  4000
 4.  2000

उत्तर : 2000


4. 4% वार्षिक दराने एका विशिष्ठ रकमेवर मिळणार्‍या साधारण व चक्रवाढ व्याजातील 2 वर्षातील अंतर 32 रुपये आहे. ती रक्कम कोणती?

 1.  20000
 2.  2000
 3.  4000
 4.  24000

उत्तर : 20000


5. 3000 रुपये रकमेवर 6% दराने 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  270.08
 2.  370.8
 3.  470.8
 4.  570.8

उत्तर : 370.8


6. 2% दराने 1000 रुपये रकमेवरील मिळणारे 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  42.4
 2.  44.4
 3.  58.4
 4.  40.4

उत्तर : 40.4


7. एका विशिष्ठ रकमेवर 7% दराने 2 वर्षात 1449 रुपये चक्रवाढ व्याज प्राप्त होतो तर ती रकम कोणती?

 1.  1000
 2.  10000
 3.  12000
 4.  1200

उत्तर : 10000


8. 12000 रुपये रकमेवर 5% दराने 3 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  1891.2
 2.  1991.2
 3.  1791.2
 4.  1691.2

उत्तर : 1891.2


9. 1500 रुपये रकमेवर 10% दराने 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  615
 2.  515
 3.  315
 4.  415

उत्तर : 315


10. 10000 रुपये रकमेवर एका विशिष्ठ दराने 3 वर्षात 1576 रुपये चक्रवाढ व्याज प्राप्त होतो तर व्याजाचा दर किती?

 1.  5%
 2.  6%
 3.  7%
 4.  8%

उत्तर : 5%


11. एका विशिष्ट रकमेवर 15% दराने मिळणारे 2 वर्षाचे सरळ व्याज व चक्रवाढ व्याज यांतील अंतर 45 रुपये आहे तर ती रक्कम कोणती?

 1.  200
 2.  2000
 3.  20000
 4.  20400

उत्तर : 2000


12. 9000 रुपये रकमेवर 12% दराने 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  2189.6
 2.  2089.6
 3.  1979.6
 4.  2289.6

उत्तर : 2289.6


13. 11000 रुपये एक सावकार 5% दराने 3 वर्षासाठी चक्रवाढ व्याजाने देतो तर त्याला तीन वर्षांनंतर किती रकम मिळेल?

 1.  11733.6
 2.  12733.6
 3.  13733.6
 4.  12633.6

उत्तर : 12733.6


14. 28000 रुपये रकमेवर मालतीला 3% दराने 2 वर्षात चक्रवाढ व्याजने किती व्याज मिळेल?

 1.  1705.2
 2.  1065.2
 3.  1755.2
 4.  1735.2

उत्तर : 1705.2


15. 5000 रुपये रकमेवरील 5% दराने 4 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  1057.5
 2.  1067.5
 3.  1177.5
 4.  1077.5

उत्तर : 1077.5


16. 2000 रु. रकमेवर 5% दराने 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  205
 2.  405
 3.  200
 4.  2050

उत्तर : 205


17. दर 5000 रुपये रकमेवर 10% दराने 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  105
 2.  1050
 3.  2050
 4.  1250

उत्तर : 1050


18. 10000 रु. रकमेवर 4% दराने चार वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 1.  1600
 2.  1698.58
 3.  1598.50
 4.  1298.58

उत्तर : 1698.58


19. एका विशिष्ठ रकमेवर 10% वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने 3 वर्षात 2698 चक्रवाढ व्याज प्राप्त होतो तर ती रक्कम कोणती?

 1.  4000
 2.  8000
 3.  6000
 4.  9000

उत्तर : 8000


20. एका विशिष्ट रकमेवर 6% वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने 2 वर्षात 2472 रु. चक्रवाढ व्याज प्राप्त होतो तर ती रकम कोणती?

 1.  2000
 2.  20000
 3.  24000
 4.  2400

उत्तर : 20000

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.