RRB Question Set 36

RRB Question Set 36

सरळ व्याज प्रश्नसंच

1. 2450 रु. रकमेचे 7% दराने 2 वर्षाचे सरळ व्याज किती?

 1.  243
 2.  543
 3.  443
 4.  343

उत्तर : 343


2. 4000 रु. रकमेचे 8% दराने 6 महिन्याचे व्याज किती?

 1.  160
 2.  260
 3.  360
 4.  140

उत्तर : 160


3. 7300 रु. रकमेचे 5% दराने 10 दिवसाचे व्याज किती?

 1.  10
 2.  12
 3.  14
 4.  15

उत्तर : 10


4. 2000 रु. रकमेवर 10% दराने रकमेच्या 20% व्याज मिळते तर मुदत काढा.

 1.  4 वर्ष
 2.  2.5 वर्ष
 3.  2 वर्ष
 4.  3 वर्ष

उत्तर : 2 वर्ष


5. एका विशिष्ठ रकमेवर 2% दराने 2 वर्षात 500 रु. व्याज मिळते. तर ती रकम कोणती?

 1.  12500
 2.  13500
 3.  14500
 4.  12000

उत्तर : 12500


6. रजनीला 6% दराने 2 वर्षात एकत्रितपने 3360 रकम प्राप्त होते. तर तिच्याजवळील मुद्दल किती?

 1.  1000
 2.  2000
 3.  4000
 4.  3000

उत्तर : 3000


7. मयुरला 5% दराने 3 वर्षात एकत्रितपने 46000 रकम प्राप्त होते. तर त्याच्याजवळील मुद्दल किती?

 1.  40000
 2.  20000
 3.  10000
 4.  15000

उत्तर : 40000


8. विनायकजवळील 6000 रुपये रकम एका विशिष्ठ दराने 8 वर्षात दुप्पट होते तर व्याजाचा दर किती?

 1.  10.5
 2.  12.5
 3.  13.5
 4.  14.5

उत्तर : 12.5


9. 1050 रु. रकमेचे 10% दराने मिळणारे 4 महिन्याचे व्याज किती?

 1.  45
 2.  35
 3.  55
 4.  25

उत्तर : 35


10. राहुल 6000 रु. रक्कम 3% दराने 3 वर्षासाठी व्याजाने घेतो तर त्याला 3 वर्षानंतर किती रक्कम द्यावी लागेल?

 1.  540
 2.  6540
 3.  6000
 4.  6640

उत्तर : 6540


11. 36500 रुपयाचे 2% दराने मिळणारे 13 दिवसाचे सरळ व्याज किती?

 1.  260
 2.  26
 3.  2600
 4.  52

उत्तर : 26


12. एका विशिष्ट रकमेवर 4% दराने 5 वर्षात 240 रु. व्याज प्राप्त होते तर ती रक्कम कोणती?

 1.  12000
 2.  2400
 3.  1200
 4.  1000

उत्तर : 1200


13. एका रकमेवर 10% दराने 2 वर्षात 400 रु. व्याज प्राप्त होते तर ती रकम कोणती?

 1.  20000
 2.  200
 3.  2000
 4.  4000

उत्तर : 2000


14. 12000 रु. रकमेवर विजयला 5% दराने रकमेच्या 1/10 व्याज प्राप्त होतो तर मुदत काढा.

 1.  2
 2.  3
 3.  1
 4.  2.5

उत्तर : 2


15. अल्काच्या एका विशिष्ट रकमेवर 10 वर्षात 3% दराने 52000 रुपये रकम प्राप्त होते तर मुद्दल काढा.

 1.  20000
 2.  30000
 3.  35000
 4.  40000

उत्तर : 40000


16. रामरावकडील 3000 रुपये रकम 7 वर्षात कोणत्या दराने 35% ने वाढेल?

 1.  5%
 2.  7%
 3.  6%
 4.  10%

उत्तर : 5%


17. राज कडील काही रकम 4 वर्षात कोणत्या दराने दुप्पट होईल?

 1.  20%
 2.  25%
 3.  30%
 4.  40%

उत्तर : 25%


18. नलिनीजवळील 1300 रु. रकम 10% दराने किती वर्षात 4 पट होईल?

 1.  30 वर्ष
 2.  20 वर्ष
 3.  40 वर्ष
 4.  50 वर्ष

उत्तर : 30 वर्ष


19. यशजवळील 15000 रु. रकम 5% दराने किती वर्षात तिप्पट होईल?

 1.  20 वर्ष
 2.  30 वर्ष
 3.  40 वर्ष
 4.  50 वर्ष

उत्तर : 40 वर्ष


20. अक्षयला एका विशिष्ठ दराने 3 वर्षात 7000 व 5 वर्षात 9000 रक्कम प्राप्त होते. तर व्याजाचा दर किती?

 1.  25%
 2.  20%
 3.  15%
 4.  12.5%

उत्तर : 25%

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.