RRB Question Set 35

RRB Question Set 35

नाणी प्रश्नसंच

1. एका 5 रूपयाच्या नोटेच्या बंडलमध्ये 650912 पर्यंतच्या पासून क्रमाने 650982 पर्यंतच्या क्रमांकाच्या नोटा आहेत तर त्या बंडलमध्ये किती नोटा आहेत?

 1.  71
 2.  710
 3.  355
 4.  70

उत्तर : 71


2. एका 50 रूपयाच्या नोटेच्या बंडलमध्ये 630374 पासून 630395 पर्यंत क्रमांकाच्या नोटा आहेत. तर त्या बंडलमध्ये किती रुपये आहेत?

 1.  22
 2.  1100
 3.  1010
 4.  1050

उत्तर : 1100


3. राजेशच्या खिशात 5 रु. 10रु. 20रु. च्या समान नोटा आहेत. त्याच्याजवळ 140 रुपये आहेत. तर प्रत्येक प्रकरच्या नोटा किती?

 1.  4
 2.  5
 3.  6
 4.  2

उत्तर : 4


4. सुनीलच्या दप्तरात 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे यांची समान नाणी आहेत. त्यांच्याकडे 285 रुपये आहेत. तर सर्व प्रकरची एकूण नाणी किती?

 1.  300
 2.  600
 3.  900
 4.  1000

उत्तर : 900


5. एका 10 रूपयाच्या नोटेच्या बंडलमध्ये 129613 पासून क्रमाने 129673 पर्यंतच्या नोटा आहेत. तर त्या बंडलमध्ये किती रुपये आहेत?

 1.  610
 2.  510
 3.  600
 4.  810

उत्तर : 610


6. यशवंतरावकडे 2रु, 5रु. ची समान नाणी आहेत. त्यांच्याकडे 49 रुपये आहेत. तर एकूण सर्व प्रकारची नाणी किती आहेत?

 1.  140
 2.  14
 3.  7
 4.  15

उत्तर : 14


7. मनीषकडे 10 रुपये आहेत तर त्यांच्याकडे किती आहेत?

 1.  100
 2.  2000
 3.  4000
 4.  1000

उत्तर : 1000


8. ध कडे 30 रुपये आहेत. त्याच्याकडे 1 रुपया व 5 रुपयाचे समान नाणी आहेत तर त्याच्याकडे प्रत्येक प्रकारची किती नाणे आहेत?

 1.  4
 2.  5
 3.  6
 4.  8

उत्तर : 5


9. 4000 पैसे म्हणजे किती रुपये?

 1.  50
 2.  400
 3.  20
 4.  40

उत्तर : 40


10. एका 100 रूपयाच्या नोटाच्या बंडलमध्ये 30 नोटा आहेत. तर त्याच्याकडे कितीरुपये आहेत?

 1.  3000
 2.  2000
 3.  4000
 4.  300

उत्तर : 3000


11. राणीकडे 10 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपयाची नाणी 5:2:1 या प्रमाणात आहेत. जर तिच्याकडे एकूण रुपये 50 आहेत. तर त्यांच्याकडे 1 रूपयाच्या स्वरुपात किती नाणी आहेत?

 1.  25
 2.  200
 3.  20
 4.  30

उत्तर : 20


12. स्नेहलकडे 50 पैसे, 2 रुपये, 5 रु. ची नाणी 2:3:6 या प्रमाणात आहेत. त्यांच्याकडे 74 रुपये आहेत. तर तिच्याकडे 50 पैशांच्या स्वरुपात किती नाणी आहे?

 1.  4
 2.  40
 3.  10
 4.  20

उत्तर : 4


13. सोपानकडे 10, 50, 100 रुपयाची समान नोटा आहेत. त्याच्याकडे 480 रुपये आहेत. तर त्याच्याकडे सर्वप्रकरच्या एकूण नोटा किती?

 1.  5
 2.  6
 3.  3
 4.  9

उत्तर : 9


14. राजारामकडे 5रु. 10रु. 20रु. समान नोटा आहेत. त्यांच्याकडे 140 रुपये आहेत. तर त्याच्याकडे प्रत्येक प्रकारच्या नोटा किती?

 1.  14
 2.  30
 3.  4
 4.  90

उत्तर : 4


15. राधिकाकडे 5, 10, 20 पैशाची नाणी आहेत. तिच्याकडे 10.5 रुपये आहेत तर सर्वप्रकारची एकूण नाणी किती?

 1.  15
 2.  60
 3.  30
 4.  90

उत्तर : 90

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.