RRB Question Set 33

RRB Question Set 33

काम-काळ-वेग प्रश्नसंच

 

1. एक काम 10 स्त्रिया 10 तास काम करून 24 दिवसात संपवतात तर तेच काम 8 स्त्रिया 5 तास काम केल्यानंतर किती दिवसांत संपवतील?

 1.  50
 2.  30
 3.  60
 4.  40

उत्तर : 60


2. एक काम 7 मानसे 4 तास काम करून 30 दिवसात संपवतात. तर तेच काम 6 मानसे 5 तास काम करून किती दिवसात संपवतील?

 1.  28
 2.  30
 3.  25
 4.  24

उत्तर : 28


3. एक काम 12 मानसे 6 तास काम करून 20 दिवसात संपवतात तर तेच काम 15 मानसे किती तास काम करून 8 दिवसात संपवतील?

 1.  14
 2.  12
 3.  15
 4.  20

उत्तर : 12


4. एक काम 15 मानसे 3 तास काम करून 12 दिवसात संपवतात. तर तेच काम किती मानसे 2 तास काम करून 6 दिवसात संपवतील?

 1.  45
 2.  30
 3.  60
 4.  15

उत्तर : 45


5. एक काम 40 स्त्रिया 10 तास काम करून 18 दिवसात संपवतात. तेच काम 5 तास काम करून 10 दिवसात संपवण्यासाठी आणखी किती स्त्रिया कामावर घ्यावे लागतील?

 1.  144
 2.  104
 3.  40
 4.  80

उत्तर : 104


6. एक काम 16 मानसे 4 तास काम करून 15 दिवसात संपवतात. तेच काम 5 तास काम करून 8 दिवसात संपवण्यासाठी किती मानसे अधिक कामावर घ्यावे लागतील?

 1.  24
 2.  16
 3.  10
 4.  8

उत्तर : 8


7. J,K,L,M एक काम स्वतंत्रपणे अनुक्रमे 10,15,20,30 दिवसात पूर्ण करतात. तेच काम त्यांनी एकत्रीतपणे केले तर एकूण किती दिवस लागतील?

 1.  4
 2.  6
 3.  15
 4.  10

उत्तर : 4


8. रवी, राजेश, महादेव एक काम स्वतंत्रपणे 24,16,48 दिवसात पूर्ण करतात. तेच काम तिघांनी एकत्रीतपणे पूर्ण केले तर किती दिवस लागतील?

 1.  10
 2.  12
 3.  8
 4.  6

उत्तर : 8


9. एक काम 2 मुले किंवा 3 मुली 28 दिवसात पूर्ण करतात. तेच काम 10 मुले आणि 6 मुली किती दिवसात पूर्ण करतील?

 1.  10
 2.  4
 3.  8
 4.  6

उत्तर : 4


10. सहा मुले सहा तासात सहा पाने लिहितात. तर 12 मुले 12 तासात किती पाने लिहीतील?

 1.  12
 2.  24
 3.  6
 4.  36

उत्तर : 24


11. चार मजूर 5 दिवस 6 एकर शेत कापतात. तर 12 एकर शेत कापण्यासाठी 10 मजुरांना किती दिवस लागतील?

 1.  2
 2.  4
 3.  3
 4.  6

उत्तर : 4


12. x आणि y दोघे मिळून एक काम 10 दिवसात पूर्ण करतात. तेच काम स्वतंत्रपणे y 20 दिवसात पूर्ण करतो. तर तेच काम x किती दिवसात पूर्ण करेल?

 1.  10
 2.  20
 3.  15
 4.  25

उत्तर : 15


13. x आणि y दोघे मिळून एक काम 10 दिवसात पूर्ण करतात. तेच काम स्वतंत्रपणे y 20 दिवसात पूर्ण करतो. तर तेच काम x किती दिवसात पूर्ण करेल?

 1.  10
 2.  20
 3.  15
 4.  25

उत्तर : 20


14. 10 माणसे 5 तास काम करून 15 दिवसात संपवतात. तेच काम 20 माणसे 7 1/2 तास काम करून किती दिवसात संपवतील?

 1.  10
 2.  15
 3.  7
 4.  5

उत्तर : 5


15. एक काम 15 मुले 20 दिवसात करतात. तेच काम 10 दिवसात संपवण्यासाठी किती मुले लागतील?

 1.  25
 2.  15
 3.  30
 4.  20

उत्तर : 30


16. एक काम 25 माणसे 20 दिवसात करतात. तेच काम 12 1/2 दिवसात संपवण्यासाठी आणखी किती माणसे कामावर घ्यावे लागतील?

 1.  16
 2.  14
 3.  20
 4.  15

उत्तर : 15


17. 9 पुरुष एक काम 36 दिवसात पूर्ण करतात. जर 4 पुरुष 6 महिलांऐवढे काम करीत असतील तर तेच काम 18 महिला किती दिवसात पूर्ण करतील?

 1.  9
 2.  27
 3.  18
 4.  24

उत्तर : 27


18. एक काम 12 मुले 30 दिवसात पूर्ण करतात. जर 3 मुले 2 पुरुषाएवढे काम करीत असतील तर 12 पुरुष तेच काम किती दिवसात पूर्ण करतील?

 1.  24
 2.  25
 3.  10
 4.  20

उत्तर : 20


19. एक काम अ, ब, क, 10, 20, 60 दिवसात पूर्ण करतात जर त्यांनी तेच काम एकत्रीतपणे केले तर त्यांना किती दिवस लागतील?

 1.  8
 2.  4
 3.  5
 4.  6

उत्तर : 6


20. एक काम P आणि Q दोघेही मिळून 6 दिवसात पूर्ण करतात. व तेच काम एकटा P 15 दिवसात पूर्ण करतो. तर तेच काम स्वतंत्रपणे Q किती दिवसात करेल?

 1.  15
 2.  10
 3.  20
 4.  25

उत्तर : 10

   

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.