RRB Question Set 32

RRB Question Set 32

प्रमाण भागीदारी प्रश्नसंच

1. रमेश व राजेश यांनी अनुक्रमे 9000 व 12000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू केला. 6

महिन्यानंतर राजेशने त्याचा अर्धी गुंतवणूक काढून घेतली. एक वर्षांनंतर दोघांनाही एकूण नफा 9200

रुपये झाला. तर राजेशचा नफा किती असेल? (एसटी महामंडळ 2014)

 1.  4000
 2.  4200
 3.  4400
 4.  4600

उत्तर : 4600


2. स्नेहल ने 8000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू केला. दिपकने 5 महिन्यानंतर 10000 रुपये

गुंतवून भागीदारी स्विकारली. एक वर्षांनंतर त्यांना 8300 नफा झाला तर स्नेहलचा वाटा किती?

 1.  5800
 2.  2400
 3.  4800
 4.  6400

उत्तर : 4800


3. सचिनने 900 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू केला. राहुलने तीन महिन्यानंतर 15000 रुपये गुंतवून

भागीदारी स्विकारली. सचिनला 400 रुपये नफा झाला तर राहुलचा वाटा किती?

 1.  6000
 2.  5000
 3.  3000
 4.  7000

उत्तर : 5000


4. अक्षय व दिव्या यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर 3:4 आहे. त्यांच्या मुदतीचे गुणोत्तर 1:5 आहे तर त्यांच्या

भांडवलाचे गुणोत्तर किती?

 1.  15:4
 2.  4:15
 3.  5:3
 4.  3:5

उत्तर : 15:4


5. रानी आणि सुभाष यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर 2:5 आहे. त्यांच्या मुदतीचे गुणोत्तर 3:2 आहे. तर

नफ्याचे गुणोत्तर काढा.

 1.  3:5
 2.  4:5
 3.  5:3
 4.  5:4

उत्तर : 3:5


6. संदीप व नागेश यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर 2:7 आहे. त्यांच्या मुदतीचे गुणोत्तर 2:5 आहे. संदीपचे

भांडवल 20000 रुपये आहे तर नागेशचे भांडवल किती?

 1.  24000
 2.  25000
 3.  30000
 4.  28000

उत्तर : 28000


7. राखी 16000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करते. मनीषा 6 महिन्यानंतर काही रक्कम गुंतवून

भागीदारी स्विकारते. त्यांना एक वर्षांनंतर अनुक्रमे 8000, 5000 रुपये नफा होतो. तर मनीषाने किती

रक्कम गुंतवली होती?

 1.  30000
 2.  40000
 3.  20000
 4.  250000

उत्तर : 20000


8. R व S दोघेही अनुक्रमे 12000, 14000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतात. त्यांना 5200 रुपये

नफा होतो. तर त्यांच्या नफ्यातील अंतर किती?

 1.  400
 2.  450
 3.  500
 4.  600

उत्तर : 400


9. w,x,y अनुक्रमे एक व्यवसायात 6000, 9000, 12000 रुपये गुंतवतात. x ला 1500 रुपये नफा होतो

तर y चा वाटा किती?

 1.  2000
 2.  3000
 3.  4000
 4.  5000

उत्तर : 2000


10. मनोज 3000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतो. राज 8 महिन्यानंतर 15000 रुपये गुंतवून

भागीदारी स्वीकारतो त्यांना 2 वर्षांनंतर 3900 रुपये नफा होता तर मनोजचा वाटा किती?

 1.  12000
 2.  300
 3.  600
 4.  900

उत्तर : 900


11. नीलेश व रमेश 7000 व 14000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतात. रमेशला 5000 रुपये

नफा होता तर निलेशचा वाटा किती?

 1.  2500
 2.  3500
 3.  4500
 4.  4000

उत्तर : 2500


12. सीताराम 24000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतो. रघु 4 महिन्यानंतर 30000 रुपये गुंतवून

भागीदारी स्विकारतो. त्यांना एक वर्षांनंतर 11000 रुपये नफा होतो तर रघुचा वाटा किती?

 1.  2500
 2.  5000
 3.  6000
 4.  4000

उत्तर : 5000


13. राकेश व नरेश यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर अनुक्रमे 9:11 आहे. त्यांच्या मुदतीचे गुणोत्तर 2:3 आहे.

तर नफ्याचे गुणोत्तर किती?

 1.  18.33
 2.  6.11
 3.  11:6
 4.  33.18

उत्तर : 6.11


14. जनार्धन 17000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतो. 4 महिन्यानंतर अशोक 51000 रुपये

गुंतवून भागीदारी स्विकारतो त्यांना 2 वर्षांनंतर 21000 रुपये नफा होतो. तर त्यांच्या नफ्यातील अंतर

किती?

 1.  6000
 2.  9000
 3.  15000
 4.  18000

उत्तर : 9000


15. राम व मनोज अनुक्रमे 30000 व 40000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतात. 10

महिन्यानंतर मनोज त्यातील अर्धी रकम काढून टाकतो. एक वर्षानंतर रामाला 1800 रुपये नफा होतो.

तर मनोजचा वाटा किती?

 1.  2200
 2.  22000
 3.  2400
 4.  3000

उत्तर : 2200


16. 4000 आणि 9000 रुपये गुंतवून x आणि y व्यवसाय सुरू करतात. x ला या व्यवसायात 1200

रुपये नफा होतो. तर दोघांनाही होणारा एकूण नफा किती?

 1.  2700
 2.  1200
 3.  3900
 4.  2900

उत्तर : 3900


17. Y आणि Z एका व्यवसायात अनुक्रमे 60000, 80000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतात. 4

महिन्यानंतर Y आर्धी रकम काढून घेतो. एक वर्षानंतर त्यांना 18000 नफा होतो तर Y चा वाटा किती?

 1.  12000
 2.  6000
 3.  18000
 4.  10000

उत्तर : 12000


18. नागेश, सचिन अनुक्रमे एका व्यवसायात 15000, 40000 रुपये गुंतवतात. 6 महिन्यानंतर सचिन

अर्धी रक्कम काढून घेतो. त्यांना एक वर्षांनंतर 12000 नफा होतो. तर नागेशचा वाटा किती?

 1.  6000
 2.  4000
 3.  8000
 4.  10000

उत्तर : 4000


19. A 10000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतो. 4 महिन्यानंतर B 16000 रुपये गुंतवून

भागीदारी स्विकारतो. त्यांना 3 वर्षांनंतर 10900 नफा होतो तर A चा वाटा किती?

 1.  4600
 2.  4500
 3.  6400
 4.  5400

उत्तर : 4500


20. नरेन 32000 रुपये गुंतवून एक व्यवसाय सुरू करतो. गुरुदेव 6 महिन्यानंतर 40000 रुपये गुंतवून

भागीदारी स्विकारतो. 2 वर्षांनंतर त्यांना 12400 नफा होतो. तर नरेनचा वाटा किती?

 1.  6400
 2.  6000
 3.  5400
 4.  5000  

उत्तर : 6400

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.