RRB Question Set 3

RRB Question Set 3

भारतीय संविधान वरील प्रश्न :

1. भारतीय राज्यघटनेच्या —– कलमानुसार स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे?

 1.  19 ते 22
 2.  31 ते 35
 3.  22 ते 24
 4.  31 ते 51

उत्तर : 19 ते 22


 2. राज्यसभेचे सभापती आपला राजीनामा —– यांच्याकडे सादर करतात.

 1.  राष्ट्रपती
 2.  उपराष्ट्रपती
 3.  पंतप्रधान
 4.  राज्यपाल

उत्तर :राष्ट्रपती


 3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायधिशांची नेमणूक —– करतात?

 1.  राष्ट्रपती
 2.  राज्यपाल
 3.  पंतप्रधान
 4.  सरन्यायाधिशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती

उत्तर :सरन्यायाधिशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती


 4. —– रोजी पंडित नेहरूंची घटनेची उद्देशपत्रिका/प्रस्तावना लिहिली?

 1.  11 डिसेंबर 1946
 2.  29 ऑगस्ट 1947
 3.  10 जानेवारी 1947
 4.  9 डिसेंबर 1946

उत्तर :11 डिसेंबर 1946


 5. भारतीय राज्यघटेनेच्या —– परीशिष्टात विविध शपथ व नमुने दिलेले आहेत.

 1.  परिशिष्ट-1
 2.  परिशिष्ट-2
 3.  परिशिष्ट-3
 4.  परिशिष्ट-4

उत्तर :परिशिष्ट-3


 6. सध्या समावर्ती सूचीमध्ये —– विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

 1.  47
 2.  48
 3.  52
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :47


 7. भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

 1.  डॉ. आंबेडकर
 2.  डॉ. राजेंद्रप्रसाद
 3.  पंडित नेहरू
 4.  लॉर्ड माऊंटबॅटन

उत्तर :डॉ. राजेंद्रप्रसाद


 8. घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

 1.  डॉ. राजेंद्रप्रसाद
 2.  डॉ. आंबेडकर
 3.  महात्मा गांधी
 4.  पंडित नेहरू

उत्तर :डॉ. आंबेडकर


 9. खालीलपैकी संसदेचे स्थायी सभागृह कोणते?

 1.  लोकसभा
 2.  विधानसभा
 3.  राज्यसभा
 4.  विधानपरिषद

उत्तर :राज्यसभा


 10. लोकसभापतीची निवड कोण करतो/करते?

 1.  लोकसभा
 2.  विधानसभा
 3.  राज्यसभा
 4.  विधानपरिषद

उत्तर :राज्यसभा


 11. लोकसभेची मुदत किती वर्ष असते?

 1.  1.8 वर्षे
 2.  6 वर्षे
 3.  4 वर्षे
 4.  5 वर्षे

उत्तर :5 वर्षे


 12. राज्यसभेचा अध्यक्ष कोण असतो?

 1.  राष्ट्रपती
 2.  सभापती
 3.  उपराष्ट्रपती
 4.  पंतप्रधान

उत्तर :उपराष्ट्रपती


 13. खालीलपैकी राज्यसूचीतील विषय कोणता?

 1.  संरक्षण
 2.  तार
 3.  पोस्ट
 4.  जमिनमहसूल

उत्तर :जमिनमहसूल


 14. लहान मुलाला प्रथम नागरीकत्वाचे धडे —– पासून मिळतात.

 1.  कुटुंब
 2.  शाळा
 3.  दोन्हीही
 4.  मंदिर

उत्तर :दोन्हीही


 15. भारताचा घटनात्मक प्रमुख कोण असतो?

 1.  राष्ट्रपती
 2.  उपराष्ट्रपती
 3.  पंतप्रधान
 4.  सरन्यायधीश

उत्तर :राष्ट्रपती


 16. भारतात कोणत्या प्रकारातील शासनप्रणाली आहे?

 1.  लष्करी
 2.  अध्यक्षीय
 3.  हुकूमशाही
 4.  संसदीय

उत्तर :संसदीय


 17. राष्ट्रपती राज्यसभेवर किती खासदार नेमतात?

 1.  18
 2.  12
 3.  16
 4.  20

उत्तर :12


 18. राज्यघटनेमध्ये एकूण सूची किती?

 1.  2
 2.  1
 3.  3
 4.  4

उत्तर :3


 19. योजना आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात?

 1.  राष्ट्रपती
 2.  उपराष्ट्रपती
 3.  पंतप्रधान
 4.  अर्थमंत्री

उत्तर :पंतप्रधान


 20. राज्यसभेच्या सदस्याचा कालावधी किती वर्षे असतो?

 1.  4 वर्षे
 2.  5 वर्षे
 3.  6 वर्षे
 4.  कायमस्वरूपी

उत्तर : 6 वर्षे

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.