RRB Question Set 29

RRB Question Set 29

वय प्रश्नसंच

1. L,M,N, यांच्या आजच्या वयाची बेरीज 51 वर्ष आहे त्यांच्या वयाचा अनुपात अनुक्रमे 4:6:7 आहे तर M चे वय किती?

 1.  12
 2.  21
 3.  18
 4.  20

उत्तर : 18


2. X,Y,Z, यांच्या वयाची बेरीज 55 वर्ष आहे. त्यांच्या वयाचा अनुपात अनुक्रमे 3:2:6 आहे. तर X आणि Z यांच्या वयातील अंतर किती?

 1.  15
 2.  13
 3.  12
 4.  14

उत्तर : 15


3. E,F,G. यांच्या वयाचा अनुपात 4:6:9 आहे. E आणि G यांच्या वयातील अंतर 15 वर्ष आहे. तर F चे वय किती?

 1.  16
 2.  17
 3.  19
 4.  18

उत्तर : 18


4. जया, उषा, सिता, मनीषा यांच्या वयाची बेरीज 60 वर्ष आहे. त्यांच्या वयाचा अनुपात 2:3:4:6 आहे. तर सिताचे वय किती?

 1.  18
 2.  14
 3.  16
 4.  19

उत्तर : 16


5. सुषमा, मनोज यांच्या वयाचा अनुपात 4:7 आहे. त्यांच्या वयातील अंतर 12 वर्ष आहे. तर त्यांच्या वयाची बेरीज किती?

 1.  44
 2.  42
 3.  40
 4.  45

उत्तर : 44


6. एका वर्गामध्ये मुलामुलींचा अनुपात अनुक्रमे 4:9 आहे. त्या वर्गात 36 मुले आहे. तर वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या किती?

 1.  117
 2.  119
 3.  67
 4.  89

उत्तर : 117


7. R,S,T, यांच्या आजच्या वयाचा अनुपात 3:4:5 आहे. त्यांच्या 5 वर्षांनंतरच्या वयाची बेरीज 99 वर्ष आहे. तर R चे आजचे वय किती?

 1.  20
 2.  23
 3.  22
 4.  21

उत्तर : 21


8. हरी, सचिन, यश यांच्या आजच्या वयाची बेरीज 40 वर्ष आहे. त्यांच्या 8 वर्षांनंतरचा वयाचा अनुपात 2:1:5 आहे तर हरीचे आजचे वय किती?

 1.  9
 2.  8
 3.  7
 4.  6

उत्तर : 8


9. विलास, जीवन यांच्या आजच्या वयाची बेरीज 46 वर्ष आहे. 3 वर्षांनंतरच्या त्यांच्या अनुपात 5:8 आहे तर जीवनचे आजचे वय किती?

 1.  27
 2.  24
 3.  19
 4.  29

उत्तर : 29


10. रानी, सुभाष, यांचे आजच्या वजनाचे गुणोत्तर 3:8 आहे. त्यांच्या 5 वर्षानंतरचे वजनाचे गुणोत्तर, 2:5 आहे. तर त्यांचे आजच्या वजनातील अंतर किती?

 1.  65
 2.  60
 3.  70
 4.  75

उत्तर : 75


11. हरी, ओम यांच्या 5 वर्षानंतरच्या वयाचा अनुपात 3:7 आहे त्यांच्या 5 वर्षापूर्वीच्या वयाची बेरीज 30 आहे. तर ओमचे आजचे वय किती?

 1.  32
 2.  35
 3.  40
 4.  30

उत्तर : 30


12. X,B,Y,Z यांच्या 10 वर्षापूर्वीच्या वयाची बेरीज 30 वर्ष आहे. त्यांचा 5 वर्षांनंतरच्या वयाचा अनुपात 2:3:4:6 आहे. तर Y चे आजचे वय किती?

 1.  19
 2.  21
 3.  20
 4.  22

उत्तर : 19


13. B,C,M. यांच्या 7 वर्षापूर्वीच्या वयाची बेरीज 21 वर्ष आहे. 4 वर्षानांतरच्या वयाच्या अनुपात 5:6:7 आहे तर B चे आजचे वय किती?

 1.  13
 2.  11
 3.  15
 4.  14

उत्तर : 11


14. जनीचे वय शिवाच्या वयापेक्षा 7 वर्ष अधिक आहे. शिवाचे वय रेवतीच्या वयाच्या निमपट आहे. रेवतीचे वय 30 वर्ष आहेत तर जनीचे वय किती?

 1.  18
 2.  20
 3.  24
 4.  22

उत्तर : 22


15. श्याम, राम, गोपाल यांच्या वयाची सरासरी 22 आहे. त्यांच्या वयाचा अनुपात अनुक्रमे 2:4:5 आहे तर रामचे वय किती?

 1.  22
 2.  18
 3.  24
 4.  20

उत्तर : 24


16. मनिष व अस्मिता यांच्या वयाचा अनुपात 1:5 आहे. त्यांच्या वयातील अंतर 12 वर्ष आहे तर त्यांच्या वयाची बेरीज किती?

 1.  15
 2.  18
 3.  14
 4.  20

उत्तर : 18


17. रानी आणि सुभाष यांच्या वयाची सरासरी 30 वर्ष आहे. त्यांच्या वयातील अंतर 10 वर्ष आहे. सुभाष राणीपेक्षा मोठा आहे तर राणीचे वय किती?

 1.  35
 2.  20
 3.  25
 4.  40

उत्तर : 25


18. मनोज, अनिकेत व मुकेश यांच्या पाच वर्षापूर्वीच्या वयाची बेरीज 30 वर्ष आहे. तर दहा वर्षांनंतर त्यांच्या वयाची बेरीज —– होईल.

 1.  40
 2.  60
 3.  55
 4.  75

उत्तर : 75


19. R,S. यांच्या वयातील अंतर 3 वर्ष आहे. आठ वर्षापूर्वी त्यांच्या वयातील अंतर होते.

 1.  8 वर्ष
 2.  11 वर्ष
 3.  3 वर्ष
 4.  5 वर्ष

उत्तर : 3 वर्ष


20. रीनू ही पिंकीपेक्षा 3 वर्षानी लहान आहे. तर त्यांच्या वयांचा गुणाकार 180 असेल तर त्यांची अनुक्रमे आजची वय काढा.

 1.  9,12 वर्ष
 2.  12,15 वर्ष
 3.  8,11 वर्ष
 4.  7,10 वर्ष

उत्तर : 12,15 वर्ष

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.