RRB Question Set 19

RRB Question Set 19

भागाकर प्रश्नसंच :

1. 9413 – ? = 6211

 1.  3102
 2.  3002
 3.  3202
 4.  3402

Ans: 3202


 2. 412 + 112 + ? = 1000-312

 1.  174
 2.  164
 3.  264
 4.  364

Ans:164


 3. 393 + 415 ÷ 5 = ?

 1.  161.6
 2.  161.4
 3.  576
 4.  476

Ans:476


 4. 411 x 312 ÷ 6 + 2 ?

 1.  21374
 2.  21372
 3.  160.29
 4.  17029

Ans:21374


 5. 11.9 x 1.05 = ?

 1.  12.495
 2.  124.95
 3.  1.2495
 4.  1249.5

Ans:12.495


 6. 22 x 0.0022 = ?

 1.  4.84
 2.  0.0484
 3.  0.484
 4.  0.00484

Ans:0.0484


 7. 714 x 31.2 = ?

 1.  222.768
 2.  222768
 3.  2227.68
 4.  22276.8

Ans:22276.8


 8. 4312 x 5417 = ?

 1.  23358104
 2.  23357104
 3.  23348104
 4.  23349104

Ans:23358104


 9. 9512 – ? = 9814 – 4214

 1.  4912
 2.  3715
 3.  3912
 4.  5912

Ans:3912


10. 4000 – 200 x 10 = ?

 1.  38000
 2.  200
 3.  2000
 4.  3800

Ans:2000


 11. 105+ 15 x 15 = ?

 1.  1800
 2.  330
 3.  335
 4.  1850

Ans:330


 12. 220 – 110 ÷ 22 = ?

 1.  5
 2.  50
 3.  210
 4.  215

Ans:215


 13. 41 x 12 + 47 x 13 = ?

 1.  1103
 2.  7007
 3.  1203
 4.  8007

Ans:1103


 14. दोन संख्याची बेरीज 120 आहे. एक संख्या 55 आहे तर दुसरी संख्या कोणती?

 1.  55
 2.  75
 3.  175
 4.  65

Ans:65


 15. एक संख्येला 5 ने गुणले असता उत्तर 60 येते तर ती संख्या कोणती?

 1.  60
 2.  12
 3.  15
 4.  10

Ans:12


 16. एका संख्येला 9 ने भागले असता उत्तर 2 येते तर त्या दोन संख्याचा गुणाकार किती?

 1.  18
 2.  72
 3.  162
 4.  11

Ans:162


 17. एका संख्येला 5 ने गुणले असता उत्तर 50 येते तर त्या संख्याची बेरीज किती?

 1.  55
 2.  10
 3.  50
 4.  15

Ans:15


 18. एका संख्येला 7 ने भागन्याऐवजी 7 ने गुणले तर उत्तर 98 आले तर ती संख्या कोणती?

 1.  15
 2.  2
 3.  14
 4.  49

Ans:14


 19. एका संख्येला ए4 ने गुणण्याऐवजी 4 ने भागले तर उत्तर 4 आले तर ती संख्या कोणती?

 1.  8
 2.  4
 3.  64
 4.  16

Ans:16


 20. एका संख्येला 6 ने भागण्याऐवजी 6 ने गुणले तर उत्तर 216 आले तर खरे उत्तर काय असेल?

 1.  6
 2.  36
 3.  12
 4.  216 

Ans: 6

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.