RRB Question Set 17

RRB Question Set 17

सम संबंध प्रश्नसंच

खालील अक्षरमालिकेतील समसंबंध ओळखा :

1. NPRT : ACEG : : OQSU : ?

 1.  ABCQ
 2.  BECQ
 3.  ACEG
 4.  BDFH

Ans: BDFH


 2. CD : FG : : HI : ?

 1.  KL
 2.  LK
 3.  MN
 4.  RT

Ans:KL


 3. RAJESH : IZQVHS : : GANESH : ?

 1.  TZNSHE
 2.  ANGEHS
 3.  GNSHEA
 4.  TZMVHS

Ans:TZMVHS


 4. ERNP : FQOO : : INCK : ?

 1.  JMDJ
 2.  KJGJ
 3.  NEJK
 4.  KJED

Ans:JMDJ


 5. IMD : DMI : : LTV : ?

 1.  TIN
 2.  VTL
 3.  TVL
 4.  LVT

Ans:VTL


 6. IRTH : HQSG : : RQPO : ?

 1.  PQRS
 2.  QPON
 3.  NOPQ
 4.  OPNQ

Ans:QPON


 7. BIT : CJU : : NAM : ?

 1.  MAN
 2.  OBL
 3.  LBO
 4.  OBN

Ans:OBN


 8. N2SB : P4UD : : S3GO : ?

 1.  U9IQ
 2.  T6GR
 3.  U5HQ
 4.  U9QI

Ans:U9IQ


 9. INCOME : KLEMOC : : ANALOGY : ?

 1.  CLYJQEA
 2.  XFNKZMZ
 3.  CLCJQEA
 4.  CLEJQEA

Ans:CLCJQEA


 10. POLICE : LOPECI : : CHOQSE : ?

 1.  HCOOES
 2.  OCHSOE
 3.  OHCSEO
 4.  OHCESO

Ans:OHCESO


 11. ACFJ : MKHD : : NPSW : ?

 1.  YXUQ
 2.  ZXUQ
 3.  UQXZ
 4.  ZXUO

Ans:ZXUQ


 12. A : E : : O : ?

 1.  P
 2.  Q
 3.  Y
 4.  S

Ans:S


 13. 3C : 9I : : 5E : ?

 1.  10J
 2.  19S
 3.  25 Y
 4.  20 T

Ans:25 Y


 14. E A M : 5113 : : P A N : ?

 1.  10226
 2.  16114
 3.  15113
 4.  1351

Ans:10226


 15. B 4 G  : D 16 I : : A 5 D : ?

 1.  C 8 D
 2.  C 25 F
 3.  D 25 M
 4.  A 22 C

Ans:C 25 F


 16. 56 EF : 67 FG : : 2221 VU : ?

 1.  355 XA
 2.  2120 UT
 3.  21 AB
 4.  40 AB

Ans:2120 UT


 17. F X C : 36 X 9 : : I X A : ?

 1.  9 X 1
 2.  6 X 3
 3.  49 X 9
 4.  81 X 1

Ans:81 X 1


 18. MA 12 : OC 72 : : SD 20 : ?

 1.  UF 100
 2.  UF 200
 3.  EF 200
 4.  QF 400

Ans:EF 200


 19. A : Z : : G : ?

 1.  A
 2.  U
 3.  V
 4.  T

Ans:A


 20. BOQD : ERTG : : ANPC : ?

 1.  DSQF
 2.  DQSF
 3.  GSIK
 4.  PNMO

Ans: DQSF

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.