RRB Question Set 13

RRB Question Set 13

बेरीज प्रश्नसंच :

1. 3192 + ? + 2112 = 6514

 1.  1310
 2.  1210
 3.  1410
 4.  1030

उत्तर : 1210


 2. 315 + 4.15 + 415 = ?

 1.  734.15
 2.  1130
 3.  73.415
 4.  634.5

उत्तर :734.15


 3. 0.15 + 3.14 = ?

 1.  64.3
 2.  6.43
 3.  346.9
 4.  34.69

उत्तर :34.69


 4. 409 + 40.9 = ?

 1.  122.7
 2.  1227
 3.  453.99
 4.  45.399

उत्तर :453.99


 5. 212 + 111 + 333 = ?

 1.  565
 2.  656
 3.  556
 4.  456

उत्तर :656


 6. 73144 + 3215 + ? = 80742

 1.  3413
 2.  5413
 3.  4383
 4.  4413

उत्तर :4383


 7. 79821 या संख्येतील 8 व 1 यांच्या स्थानिक किंमतीची बेरीज किती?

 1.  9
 2.  18
 3.  801
 4.  810

उत्तर :801


 8. 96435 या संख्येतील 6 व 3 यांच्या स्थानिक किंमतीची बेरीज किती?

 1.  9
 2.  6300
 3.  6030
 4.  603

उत्तर :6030


 9. रूपा व काजल यांच्या वयाची बेरीज 55 वर्ष आहे. काजल रूपापेक्षा 15 वर्षानी लहान आहे. तर रुपाचे वय किती?

 1.  35
 2.  15
 3.  20
 4.  40

उत्तर :35


 10. A व B यांच्या जवळील एकत्रीत रकम 450 रुपये आहे. त्यांच्या कडील पैशाचा अनुपात अनुक्रमे 7:8 आहे तर B कडील रकम किती?

 1.  240
 2.  210
 3.  260
 4.  250

उत्तर :240


 11. रामकडील रकम गुरुकडील रकमेच्या चौपट आहे. त्यांच्याकडे एकत्रीत 40 रुपये आहेत. तर गुरुकडे किती रकम आहे?

 1.  12
 2.  32
 3.  10
 4.  8

उत्तर :8


 12. लता 5 दिवसात 500 रुपये खर्च करते. तिचा प्रत्येक दिवशीची खर्च आधीच्या दिवसापेक्षा 10 रु. ने अधिक असतो तर तिचा दुसर्‍या दिवशीच्या खर्च किती?

 1.  80
 2.  100
 3.  90
 4.  120

उत्तर :90


 13. एका कार्यक्रमात 16 पाहुने हजर होती. प्रत्येकाने प्रत्येकाशी एकदा हस्तांदोलन केले तर एकूण किती हस्तांदोलने झाली?

 1.  120
 2.  90
 3.  80
 4.  100

उत्तर :120


 14. एका कार्यक्रमात 28 हस्तांदोलने झाली तर त्या कार्यक्रमात एकूण किती पाहुणे हजर होती?

 1.  10
 2.  5
 3.  7
 4.  8

उत्तर :8


 15. अल्का व सरिता यांचे वजनाची बेरीज 64 kg. आहे. अल्काचे वजन सरिताच्या वजनाच्या तिप्पट आहे तर सरिताचे वजन किती?

 1.  22
 2.  48
 3.  16
 4.  20     

उत्तर :16


 16. 4391 या संख्येतील 4 व 1 यांच्या स्थानिक किंमती ची बेरीज किती?

 1.  4001
 2.  401
 3.  5
 4.  4010

उत्तर :4001


17. अस्मिताचे वय मनीषाचे वयाच्या दुप्पट आहे. त्यांच्या वयाची बेरीज 33 वर्ष आहे. तर मनीषाचे वय किती?

 1.  22
 2.  11
 3.  20
 4.  13

उत्तर :11


 18. राधाचे वय गौरीच्या वयापेक्षा 3 वर्षाने अधिक आहे. त्यांच्या वयाची बेरीज 37 वर्ष आहे. तर राधाचे वय किती?

 1.  20
 2.  10
 3.  27
 4.  17

उत्तर :20


 19. मयूरकडे काही मोर व हरणे आहेत. त्यांच्या डोक्यांची संख्या 48 आहे. त्यांच्या पायांची संख्या 142 आहेत – तर मयूरकडे हरणे व मोर किती आहे?

 1.  23,25
 2.  25,23
 3.  27,21
 4.  21,27

उत्तर :23,25


 20. सचिन व अमोल यांच्या वयाची बेरीज 41 वर्ष आहे. अमोलचे वय सचिनच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा 2 ने अधिक आहे. तर सचिन व अमोल यांच्या वयातील अंतर किती?

 1.  13 वर्ष
 2.  14 वर्ष
 3.  15 वर्ष
 4.  16 वर्ष

उत्तर : 15 वर्ष

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.