जून महिन्यातील सर्व दिनविशेष

जून महिन्यातील सर्व दिनविशेष

जून महिन्यातील सर्व दिनविशेष

4 जूनजागतिक बालकामगारविरोधी दिन

5 जूनजागतिक पर्यावरण दिन

20 जूनपितृ दिन

11 जूनअंटार्क्टिका दिवस

15 जूनजागतिक विकलांग दिवस

25 जूनसंयुक्त राष्ट्र सनद हस्ताक्षर दिवस

26 जूनमहाराष्ट्र सामाजिक न्याय दिन (शाहू महाराजांचा जन्म दिवस)

27 जूनजागतिक मधुमेह दिन

28 जूनगरिबी दिन

29 जूनराष्ट्रीय सांख्यिकी दिन (महालनोबिस यांचा जन्म दिवस)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.