Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2018-2019

वय (वयवारी)

Vay (Vayvari)

वय (वयवारी)


Must Read (नक्की वाचा):

प्रमाण भागीदारी


प्रकार पहिला :-

नमूना पहिला –

उदा. अश्विन हा राणीपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा आहे. 5 वर्षापूर्वी अश्विनचे वय 11 वर्षे होते ; तर 5 वर्षांनंतर अश्विन व राणी यांच्या वयातील फरक किती?

 • 15 वर्षे
 • 10 वर्षे
 • 5 वर्षे
 • 20 वर्षे

उत्तर : 5 वर्षे

स्पष्टीकरण :-
वय वाढले तरी दोघांच्या वयांतील फरक तेवढाच राहतो.
अश्विन राणीपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा म्हणजे फरक 5 वर्षेच राहील.

नमूना दूसरा –

उदा. जान्हवी तिच्या आईपेक्षा 27 वर्षांनी लहान आहे. त्या दोघांच्या वयांची बेरीज 49 वर्षे असल्यास जान्हवीच्या आईचे वय किती ?

 • 11 वर्षे
 • 36 वर्षे
 • 34 वर्षे
 • 38 वर्षे

उत्तर : 38 वर्षे

क्लृप्ती :-
दोन संख्यांपैकी मोठी संख्या = (दोन संख्यांची बेरीज+दोन संख्यातील फरक)÷2

(49+27) ÷ 2 = 38
लहान संख्या = (दोन संख्यांची बेरीज – दोन संख्यांतील फरक) ÷ 2 (49-27) ÷ 2 = 11

नमूना तिसरा –

उदा. रामचे वय हरीच्या वयाच्या तिप्पट आहे. दोघांच्या वयांतील फरक 16 वर्षे असल्यास; त्या दोघांच्या वयांची बेरीज किती?

 • 24 वर्षे
 • 32 वर्षे
 • 40 वर्षे
 • 48 वर्षे

उत्तर : 32 वर्षे

स्पष्टीकरण :-
राम व हरीच्या वयांचे प्रमाण = 3x : x

दोघांच्या वयांची बेरीज = 3x + x = 4x
फरक = 3 x – x = 2x =16,
x=8
4x = 4×8 = 32

नमूना चौथा –

उदा. अशोकचे वय सुरेशच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा 5 वर्षांनी कमी आहे व अजयच्या वयाच्या 1/3 पेक्षा 8 वर्षांनी जास्त आहे. सुरेशचे वय 10 वर्षे असल्यास अजयचे वय किती?

 • 21 वर्षे
 • 23 वर्षे
 • 15 वर्षे
 • 28 वर्षे

उत्तर : 21 वर्षे

स्पष्टीकरण :-
सुरेशचे वय = 10 वर्षे, म्हणून अशोकचे वय = 2x-5= 20-5 = 15 वर्षे,

अशोकचे वय = 15 वर्षे यानुसार अजयचे वय x मानल्यास
x/3+8=15 म्हणून x/3=7
 x=21

 प्रकार दूसरा :-

नमूना पहिला –

उदा. सीता व गीता यांच्या आजच्या वयांचे गुणोत्तर 6:5 आहे. दोन वर्षापूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 5:4 होते, तर सीताचे आजचे वय किती?

 • 10 वर्षे
 • 12 वर्षे
 • 15 वर्षे
 • 18 वर्षे

उत्तर : 12 वर्षे

स्पष्टीकरण :-
सीता : गीता
आजचे वय   6x  :  5x
दोन वर्षापूर्वीचे (6x-2)2 :  (5x-2)
6x-2/5x-2 = 5/4
4(6x-2) = 5(5x-2)   
24x-8=25x-10   
x=2
सीताचे आजचे वय = 6x = 6×2=12 वर्षे

नमूना दूसरा –

उदा. मुलगी व आई यांच्या 5 वर्षापूर्वीच्या वयांचे गुणोत्तर 1:5 होते, परंतु 5 वर्षांनंतर त्यांच्या वयांचे गुणोत्तर 2:5 होईल, तर मुलीचे आजचे वय किती?

 • 6 वर्षे
 • 10 वर्षे
 • 35 वर्षे
 • 11 वर्षे

उत्तर : 11 वर्षे

स्पष्टीकरण :-
मुलगी : आई

5 वर्षांपूर्वी 1 : 5
आजचे वयांचे
गुणोत्तर  (x+5) : (5x+5)
5 वर्षांनंतर
वयांचे गुणोत्तर (x+10) : (5x+10)
x+10/5x+10 = 2/5
5(x+10) = 2(5x+10)
5x=50=10x+20
5x=30
x=6
मुलीचे आजचे वय = x+5
6+5 = 11 वर्षे

नमूना तिसरा –

उदा. मुलगा, आई, वडील यांची आजची वये अनुक्रमे 10 वर्षे, 30 वर्षे व 40 वर्षे आहेत, तर किती वर्षांनी त्यांची वये 3:7:9 या प्रमाणात होतील ?

 • 10
 • 6
 • 3
 • 5

उत्तर : 5


स्पष्टीकरण:
3+7+9=19 भाग,  उदाहरणाप्रमाणे (10+30+49) = 80

80+3x/19 =19×5 = 95
85 – 80 = 15,
3x=15
x=5
वय (वयवारी)
4.8 (96%) 25 votes

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.