प्रमाण भागीदारी

Praman Bhagidari

प्रमाण भागीदारी


नमूना पहिला –

उदा. संपतरावांनी एक गाय, एक म्हैस व एक बैल 9500 रुपयांना खरेदी केले. त्यांच्या किंमतीचे प्रमाण अनुक्रमे 4:6:9 आहे, तर म्हैशीची किंमत किती?

 • 3500
 • 3000
 • 4000
 • 4500

उत्तर : 3000

स्पष्टीकरण :
प्रमाण = 4:6:9  

4+6+9=19
भाग = 9500
1 भाग = 9500/19 = 500
6 भाग = 3000

नमूना दूसरा –

उदा. श्रीपत व महिपत यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर 3:2 आहे व मुदतीचे गुणोत्तर 2:3 आहे, तर त्यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर किती?

 • 9:4
 • 4:9
 • 4:6
 • 1:1

उत्तर : 1:1

स्पष्टीकरण :
भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतींचे गुणोत्तर = नाफयाचे गुणोत्तर

3:2×2:3= 3/2×2/3=1/1= 1:1
नाफयाच गुणोत्तर ÷ भांडवलाचे गुणोत्तर = मुदतींचे गुणोत्तर
नाफयाचे गुणोत्तर ÷ मुतींचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर

नमूना तिसरा –

उदा. भिकोबाने 4000 रु. 5 महिन्यांसाठी व तुकारामाने 3000 रु. 4 महिन्यांसाठी एका व्यवसायात गुंतविले. त्यांना एकूण नफा 1600 रु. झाला, तर भिकोबाचा नफ्यातील वाटा किती रुपये?

 • 600 रु.
 • 1200 रु.
 • 800 रु.
 • 1000 रु.

उत्तर : 1000 रु.

स्पष्टीकरण :
भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतीचे गुणोत्तर = नाफयाचे गुणोत्तर

4000:3000
4/3×5/4=5/3= 5:3   
8 भाग = 1600
1 भाग = 200 त्यानुसार 5 भाग = 5×200 = 1000

 नमूना चौथा –

उदा. गुरुनाथने 12000 रु. भांडवल गुंतवून एक धंदा सुरू केला. 4 महिन्यांतर दिनानाथाने काही रक्कम गुंतवून भागीदारी स्वीकारली. वर्षाअखेर त्या धंधात झालेल्या 2200 रु. नफ्यापैकी दिनानाथला 1000 रु. मिळाले: तर दिनानाथाने किती रक्कम गुंतविली होती?

 • 12000 रु.
 • 18000 रु.
 • 15000 रु.
 • 10000 रु.

उत्तर : 15000 रु.

स्पष्टीकरण :
गुरुनाथ     दिनानाथ        गुणोत्तर

भांडवल     12000   :      X       12:X
मुदत        12         :      8        3:2
नफा        1200      :     1000   6:5 
सूत्र :-
नाफयांचे गुणोत्तर ÷ मुदतींचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर

6/5÷3/2=6/5×2/3=12/15
गुरुनाथचे भांडवल = 12000 रु. = 12 भाग
दिनानाथचे भांडवल = 15 भाग = 15000 रु.
Must Read (नक्की वाचा):

वेग, वेळ आणि अंतर

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.