शब्दांच्या शक्ती व त्याचे प्रकार

शब्दांच्या शक्ती :

प्रत्येक शब्दामध्ये आपला अर्थ प्रकट करण्याची अंगभूत शक्ती असते त्यांना शब्दांच्या शक्ती असे म्हणतात.

शब्दांच्या अंगी तीन प्रकारची शक्ती असते.
1. अभिधा
2. लक्षणा
3. व्यंजन

1. अभिधा :

एखादा शब्द उच्चारल्यावर त्याच्याशी निगडीत जो सर्वसामान्य अर्थ निघतो, त्या शब्दांच्या शक्तीस अमिधा असे म्हणतात.

उदा. 1. मी एक वाघ पहिला.
2. आमच्याकडे एक कासव आहे.

2. लक्षणा :

ज्यावेळी आपण शब्दाचा मूळ अर्थ न घेता त्याच्याशी सुसंगत असलेला दुसरा अर्थ घेतो त्यावेळी शब्दांच्या शक्तीस लक्षणा असे म्हणतात.

उदा. 1. आम्ही बाजरी खातो.
2. घरावरून उंट गेला.
3. सूर्य बुडाला.

3. व्यंजन :

ज्यावेळी शब्दांच्या मूळ अर्थाला बाधा न आणता दुसरा अर्थ व्यक्त करतो तेव्हा शब्दांच्या शक्तीस व्यंजन असे म्हणतात.

उदा. 1. भुंकणारे कुत्रे चावत नाही.
2. समाजात भरपूर लांडगे पहावयास मिळतात.
3. समाजात वावरणारे असले साप ठेचून काढले पाहिजे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.