दुसरी पंचवार्षिक योजना (Second Panchwarshik Scheme) Economics For MPSC Exams

दुसरी पंचवार्षिक योजना (Second Panchwarshik Scheme)

कालावधी : 1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961.

मुख्य भर : जड व मूलभूत उद्योग.

प्रतिमान : पी. सी. महालनोबिस.

प्राधान्य क्षेत्र : (i) ऊद्योगधंदे व खानी
                 (ii) दळणवळण
                 (iii) शेती     

अपेक्षित वृद्धी दर : 4.5%.

प्रत्यक्ष वृद्धी दर : 4.5%.

योजनेचे उपनाव : नेहरू – महालनोबिस योजना.

योजनेचा खर्च : प्रास्ताविक खर्च 4800 कोटी रु,
                  वास्तविक खर्च4600 कोटी रु.

Must Read (नक्की वाचा):

पहिली पंचवार्षिक योजना

उद्दिष्टे :

  1. विकासाचा दर 7.5% प्रतिवर्ष एवढा संपादन करणे.
  2. जड व मूलभूत उद्योगांची स्थापना करून उद्योगीकरण.
  3. 10 ते 12 लाख व्यक्तींसाठी नव्याने रोजगार.
  4. समाजवादी समाजरचनेचे तत्व हे आर्थिक नीतिचे लक्ष्य महणून स्वीकारण्यात आली.

प्रकल्प :

  1. भिलाई पोलाद प्रकल्प – रशियाचा (1959)
  2. रूरकेला पोलाद प्रकल्प – प. जर्मनी (1959)
  3. दुर्गापुर पोलाद प्रकल्प – ब्रिटन  (1962)
  4. BHEL – भोपाल
  5. दोन खत कारखाने – (i) नानागल (ii) रूरकेल
Must Read (नक्की वाचा):

तिसरी पंचवार्षिक योजना

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.