Mahavitaran Exam Question Set 4

Mahavitaran Exam Question Set 4

 ओहमचा नियम :

1. ओहमचा नियम —– वर आधारित आहे.

 1.  दाब
 2.  प्रवाह
 3.  विरोध
 4.  वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व


2. 1 Ω विरोध व 4 V दाब असलेल्या मंडळाचा प्रवाह —– ओहम आहे.

 1.  1
 2.  2
 3.  3
 4.  4

उत्तर : 4


3. 3 Ω विरोध व 6 V दाब असलेल्या मंडळाचा प्रवाह —– ओहम आहे.

 1.  1
 2.  2
 3.  3
 4.  4

उत्तर : 2


4. 2 Ω विरोध व 12 V दाब असलेल्या मंडळाचा प्रवाह —– ओहम आहे.

 1.  1
 2.  2
 3.  4
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वरीलपैकी नाही


5. 4 Ω विरोध असलेल्या मंडळास 1 अॅम्पीयरचा प्रवाह नियंत्रीत करण्यासाठी —– व्होल्टचा दाब द्यावा लागेल.

 1.  1 V
 2.  2 V
 3.  3 V
 4.  4 V

उत्तर : 4 V


6. 8 Ω विरोध असलेल्या मंडळास 1 अॅम्पीयरचा प्रवाह नियंत्रीत करण्यासाठी —– व्होल्टचा दाब द्यावा लागेल.

 1.  1 V
 2.  2 V
 3.  4 V
 4.  8 V

उत्तर : 8 V


7. एक ओहम विरोध व 4 व्होल्ट दाब असलेल्या मंडळाचा प्रवाह —– आहे.

 1.  1 A
 2.  2 A
 3.  3 A
 4.  4 A

उत्तर : 4 A


8. 4 ओहम विरोध व 12 व्होल्ट दाब असलेल्या मंडळाचा प्रवाह —– आहे.

 1.  1 A
 2.  3 A
 3.  2 A
 4.  4 A  

उत्तर : 3 A


9. सारख्याच किमतीचे दोन विरोध सिरिजमध्ये जोडल्यास एकूण विरोध —– होतो.

 1.  अर्धा होतो
 2.  दुप्पट होतो
 3.  कायम राहतो
 4.  चौपट होतो

उत्तर : दुप्पट होतो


10. सारख्याच किमतीचे फोन विरोध पॅरललमध्ये जोडल्यास एकूण विरोध —– होतो.

 1.  अर्धा होतो
 2.  दुप्पट होतो
 3.  कायम राहतो
 4.  चौपट होतो

उत्तर : अर्धा होतो


11. 2Ω, 3Ω, 5Ω चे तीन विरोध पॅरललमध्ये जोडलेले असताना विरोध —– ओहम होतो.

 1.  1/2 ओहम
 2.  1/5 ओहम
 3.  1/10 ओहम
 4.  30/31 ओहम

उत्तर : 30/31 ओहम


12. 12Ω, 18Ω, 24Ω चे तीन विरोध पॅरललमध्ये जोडलेले असताना परिणामी विरोध —– ओहम होतो.

 1.  5/36Ω
 2.  7/72Ω
 3.  72/13Ω
 4.  72/15Ω

उत्तर : 72/13Ω


13. 2Ω, 3Ω, 5Ω चे तीन विरोध सिरिजमध्ये जोडलेले असताना विरोध —– ओहम होतो.

 1.  दोन ओहम
 2.  सहा ओहम
 3.  दहा ओहम
 4.  बारा ओहम

उत्तर : दहा ओहम


14. खालील किंमतीचे विरोध पॅरललमध्ये जोडलेले आहेत. 5 ओहम, 5 किलो ओहम, 50 किलो ओहम, 5 मेगा ओहम त्यांच्या किंमती अशा असून त्यांचा एकत्रित विरोध —– असेल.

 1.  4.5 ओहम
 2.  4500 ओहम
 3.  45000 ओहम
 4.  4,500,000 ओहम  

उत्तर : 4.5 ओहम

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.