Mahavitaran Exam Question Set 23

Mahavitaran Exam Question Set 23

अल्टरनेटींग करंट मोटर्स (भाग1) :

1. जे यंत्र A.C. विद्युत शक्तीचे यांत्रीक शक्तीत रूपांतर करते त्यास —– म्हणतात.

 1.  मोटर
 2.  A.C. मोटर
 3.  अल्टर वेटर
 4.  D.C. मोटर

उत्तर: A.C. मोटर


2. ए.सी. मोटर्स चे मुख्य प्रकार —– पडतात.

 1.  ए.सी. सिंगल फेज मोटर्स
 2.  ए.सी. 3 फेज मोटर्स
 3.  सिंद्रोनस मोटर्स
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर: यापैकी सर्व


3. ए.सी. मोटर चे मुख्य —– भाग पडतात.

 1.  स्टेटर
 2.  रोटर
 3.  वरीलपैकी दोन्ही
 4.  वरील पैकी नाही

उत्तर: वरीलपैकी दोन्ही


4. स्टेटर मधील फिरते चुंबकीय क्षेत्र व रोटर ची प्रत्यक्षगती यांच्या फरकास —– म्हणतात.

 1.  सिंक्रोनस वेग
 2.  सापेक्ष वेग
 3.  स्लिप
 4.  यापैकी नाही

उत्तर: स्लिप


5. स्टेटरच्या रोटेटींग फील्डच्या वेगास —– वेग म्हणतात.

 1.  स्टेटर वेग
 2.  सिंक्रोनस वेग
 3.  सापेक्ष वेग
 4.  गती

उत्तर: सिंक्रोनस वेग


6. ज्या 3 फेज A.C. मोटर च्या रोटरवर वाईडिंग केलेली असते त्यांना —– म्हणतात.

 1.  ए.सी. मोटर्स
 2.  सिंक्रोनरल मोटर्स
 3.  वाऊंड रोटर मोटर्स
 4.  स्क्रुरल केज मोटर्स

उत्तर: वाऊंड रोटर मोटर्स


7. 3 फेज रोटेटींग मॅग्नेटीक फील्डचा वेग —– नुसार बदलतो.

 1.  पोल ची संख्या
 2.  A.C. सप्लायची फ्रिक्वेंसी
 3.  A.C. सप्लायची दिशा
 4.  यापैकी 1 व 2

उत्तर: यापैकी 1 व 2


8. 3 फेज इंडक्शन मोटर चालू करण्यासाठी —– वापरतात.

 1.  स्टेटर
 2.  स्टार्टर
 3.  D.C. सप्लाय
 4.  प्राइम मुव्हर

उत्तर: स्टार्टर


9. 5 HP पर्यंत मोटर चालू करण्यासाठी —– स्टार्टर वापरतात.

 1.  DOL
 2.  स्टार डेल्टा
 3.  रोटर रजिस्टरन्स
 4.  ऑटो ट्रान्सफॉर्मर

उत्तर: DOL


10. 20 HP ची मोटर चालू करण्यासाठी —— स्टार्टर वापरतात.

 1.  DOL
 2.  स्टार डेल्टा
 3.  रोटर रजिस्टरन्स
 4.  ऑटो ट्रान्सफॉर्मर

उत्तर: स्टार डेल्टा


11. स्टार्टर मधील कॉनटॅक्ट सतत जोडून ठेवण्याचे कार्य —– मुळे होते.

 1.  ओव्हर लोड कॉईल
 2.  मोव्होल्ट कॉइल
 3.  रीले
 4.  यापैकी नाही

उत्तर: मोव्होल्ट कॉइल


12. ओव्हरलोड पासून मोटर चे संरक्षण —– मुळे होते.

 1.  नो व्होल्ट कॉइल
 2.  रीले
 3.  प्लंजर
 4.  इलेक्ट्रो मॅग्नेट

उत्तर: रीले


13. मोटर ची स्टार मध्ये जोडणी केल्यावर सुरुवातीचा दाब —– होतो.

 1.  कमी
 2.  जास्त
 3.  पुरवठ्या एवढाच
 4.  यापैकी नाही

उत्तर: यापैकी नाही


14. ऑटोट्रान्सफार्मर स्टार्टर मार्फत सुरुवातीचा —– कमी करता येतो.

 1.  दाब
 2.  प्रवाह
 3.  विरोध
 4.  वेग

उत्तर: दाब


15. A.C. 3 फेज मोटर ची फिरण्याची दिशा बदलण्यासाठी —– स्टार्टर वापरतात.

 1.  डी.ओ.एल.
 2.  स्टार-डेल्टा
 3.  रिव्हर्सिंग
 4.  यापैकी नाही

उत्तर: रिव्हर्सिंग


16. 3 फेज इंडक्शन मोटरच्या रोटर कंडक्टरमध्ये —– प्रवाह निर्माण होतो.

 1.  A.C.
 2.  D.C.
 3.  प्रथम A.C. नंतर D.C.
 4.  प्रथम D.C. नंतर A.C.

उत्तर: A.C.


17. 3 फेज स्लीपरींग इंडक्शन मोटरच्या रोटरबाईडींग मधील पोलची संख्या असते.

 1.  स्टेटर पोल पेक्षा कमी
 2.  स्टेटर पोल पेक्षा जास्त
 3.  स्टेटर पोल इतकीच
 4.  यापैकी नाही

उत्तर: स्टेटर पोल इतकीच


18. 3 फेज इंडक्शन मोटरच्या रनिंगमध्ये एक फेज बंद झाल्यास —–

 1.  झटके देत फिरेल
 2.  फिरणे बंद होईल
 3.  थोडया वेळात जळेल
 4.  वेग वाढेल

उत्तर: थोडया वेळात जळेल


19. 3Q स्लीपरींग इंडक्शन मोटरसाठी —– स्टार्टर वापरतात.

 1.  DOL
 2.  स्टार डेल्टा
 3.  ऑटो स्ट्रान्सफार्मर
 4.  रोटर रजिस्टन स्टार्टर

उत्तर: रोटर रजिस्टन स्टार्टर


20. 3 फेज इंडक्शन मोटरचा दाब 80% ठेवल्यास स्टाटिंग करंट —– होईल.

 1.  30% कमी होईल
 2.  20% कमी होईल
 3.  20% जास्त होईल
 4.  80% जास्त होईल

उत्तर: 20% कमी होईल

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.