Mahavitaran Exam Question Set 20

Mahavitaran Exam Question Set 20

 अल्टरनेटिंग करंट (भाग2) :

1. थ्री फेज A.C. प्रवाह —– पद्धतीने मोजतात.

 1.  1 अॅम्पीयर मीटर पद्धत
 2.  3 अॅम्पीयर मीटर पद्धत
 3.  वरील पैकी दोन्ही
 4.  वरील पैकी सर्व

उत्तर : 3 अॅम्पीयर मीटर पद्धत


 

2. थ्री तीन फेज पॉवर —– पद्धतीने मोजतात.

 1.  एक वॅट मीटर पद्धत
 2.  तीन वॅट मीटर पद्धत
 3.  तीन वॅट मीटर
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : तीन वॅट मीटर


3. फेज सिक्वेन कलरकोड पद्धतीने —– आहे.

 1.  RYB
 2.  ABC
 3.  XYZ
 4.  UVW

उत्तर : RYB


4. RMS किंमत = अॅव्हरेज किंमत x —–

 1.  0.60
 2.  0.707
 3.  0.111
 4.  1.11

उत्तर : 1.11


5. अॅव्हरेज व्हॅल्यु = मॅग्झीमम व्हॅल्यु x —–

 1.  0.707
 2.  7.07
 3.  0.606
 4.  6.06

उत्तर : 0.606


6. RMS व्हॅल्यु = मॅग्झीमम व्हॅल्यु x —–

 1.  0.707
 2.  0.606
 3.  07.07
 4.  06.06

उत्तर : 0.707


7. A.C. दाब व प्रवाहाच्या अंशात्मक —– अंतरास.

 1.  पॉवर फॅक्टर
 2.  फेज फॅक्टर
 3.  फेज डिफरन्स
 4.  RMS डिफरन्स

उत्तर : फेज फॅक्टर


8. इंडक्टन्स —– अक्षराने दाखवतात.

 1.  L
 2.  XL  
 3.  I
 4.  IZ

उत्तर : L


9. कॅपॅसिटीव्ह रिअॅक्टन्स —– या अक्षराने दर्शवतात.

 1.  XC
 2.  XL
 3.  IX
 4.  ZC

उत्तर : XC


10. इंडटीव्ह रिअॅक्टन्स —– अक्षराने दाखवतात.

 1.  XL
 2.  XC
 3.  ZL
 4.  LZ

उत्तर : XL


11. कॅपॅसिटन्स —– अक्षराने दाखवतात.

 1.  X
 2.  C
 3.  I
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : C


12. इंडटीव्ह सर्किटचा पॉवर फॅक्टर —– असतो.

 1.  लिडिंग
 2.  लॅगींज
 3.  युनिटी
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लॅगींज


13. कॅपॅसिटीव्ह मंडलाचा पॉवर फॅक्टर —– असतो.

 1.  लिडिंग
 2.  लॅगींज
 3.  युनिटी
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लिडिंग


14. शुद्ध रजिस्टीव्ह मंडलाचा पॉवर फॅक्टर —— असतो.

 1.  लिडिंग
 2.  लॅगींज
 3.  युनिटी
 4.  यापैकी नाही  

उत्तर : युनिटी


15. —— या सूत्राने पॉवर फॅक्टर काढतात.

 1.  R÷Z
 2.  X÷Z
 3.  Y÷Z
 4.  B÷Z

उत्तर : R÷Z


16. दोन पोलचा अल्टरनेट 3000 RPM ने फिरवल्यास फ्रिक्वेंसी —– असते.

 1.  40 Hz
 2.  50 Hz
 3.  60 Hz
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 50 Hz


17. चार पोलचा अल्टरनेट —– वेगाने फिरवल्यास 50 Hz फ्रिक्वेंसी मिळते.

 1.  1000 RPM
 2.  1500 RPM
 3.  2000 RPM
 4.  3000 RPM

उत्तर : 1500 RPM


18. —— पोलचा अल्टरनेट 1000 RPM ने फिरल्यास 50 Hz फ्रिक्वेंसी मिळते.

 1.  दोन
 2.  चार
 3.  सहा
 4.  आठ

उत्तर : सहा


19. अल्टरनेटिंग प्रवाहात —– व्दारे बदल घडवता येते.

 1.  जनरेटर
 2.  अल्टरनेट
 3.  बॅटरी
 4.  ट्रान्सफार्मर

उत्तर : ट्रान्सफार्मर


20. अल्टरनेटिंग प्रवाह —— व्दारे निर्माण करतात.

 1.  जनरेटर
 2.  अल्टरनेट
 3.  बॅटरी
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : अल्टरनेट

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.