Mahavitaran Exam Question Set 17

Mahavitaran Exam Question Set 17

डी.सी. जनरेटर व मोटर :

1. यांत्रिक शक्तीचे रूपांतर D.C. विद्युत शक्तीस करणार्‍या यंत्रास —– म्हणतात.

 1.  जनरेटर
 2.  D.C. जनरेटर
 3.  अल्टरनेटर
 4.  इनव्हर्टर

उत्तर : D.C. जनरेटर


2. एखाद्या कंडक्टर कडून चुंबकीय विकर्ष रेषा कापल्या गेल्यास त्या कंडक्टरमध्ये —– निर्माण होतो.

 1.  विद्युत दाब
 2.  विद्युत प्रवाह
 3.  विद्युत शक्ती
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : विद्युत दाब


3. D.C. जनरेटरच्या कंडक्टरमध्ये निर्माण होणारा दाब —– आहे.

 1.  पिवरल D.C.
 2.  पिवर A.C.
 3.  फ्लक्चुप्टिंग D.C.
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : पिवर A.C.


4. कंडक्टरमध्ये निर्माण झालेल्या A.C. दाबास —– च्या सहाय्याने D.C. मध्ये रूपांतरित करतात.

 1.  आर्मेचर
 2.  कॉम्प्युटेटर
 3.  कार्बन ब्रश
 4.  ब्रश रॉकर

उत्तर : कॉम्प्युटेटर


5. विद्युत दाबाच्या निर्मितीसाठी —– ची आवश्यकता आहे.

 1.  चुंबकीय क्षेत्र
 2.  कंडक्टर
 3.  गती
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


6. उच्च प्रवाह क्षमतेच्या जनरेटर्समध्ये —– या धातूचे ब्रश वापरतात.

 1.  कार्बन
 2.  ब्रास
 3.  कॉपर
 4.  फास्ट आयर्न

उत्तर : कॉपर


7. D.C. जनरेटरमध्ये प्रत्यक्ष विद्युत दाबाची निर्मिती —– करतो.

 1.  आर्मेचर
 2.  कंडक्टर
 3.  कॉम्प्युटर
 4.  पिगटेल

उत्तर : कंडक्टर


8. सेल्फ एक्सायटेड D.C. जनरेटमध्ये —– चुंबकीय क्षेत्र असते.

 1.  D.C. चुंबकीय क्षेत्र
 2.  A.C. चुंबकीय क्षेत्र
 3.  कायम चुंबकीय क्षेत्र
 4.  शिलकी चुंबकीय क्षेत्र

उत्तर : शिलकी चुंबकीय क्षेत्र


9. 10 KW च्या D.C. जनरेटरला 15HP च्या इंजीनकडून पॉवर पुरवली जाते. तर त्याची पूर्णलोड कार्यक्षमता —– असेल.

 1.  80.3%
 2.  85.7%
 3.  90.8%
 4.  89.4%

उत्तर : 89.4%


10. D.C. जनरेटच्या वाईंडीगमध्ये होणाचा कॉसेसला —– लॉस म्हणतात.

 1.  आर्मेचर लॉस
 2.  फील्ड लॉस
 3.  कॉपर लॉस
 4.  आयर्न लॉस

उत्तर : कॉपर लॉस


11. पहिल्या जनरेटरच्या समांतर जोडल्या जाणार्‍या दुसर्‍या जनरेटरला —– म्हणतात.

 1.  इनकमींग जनरेटर
 2.  आऊटगोईंग जनरेटर
 3.  हेल्पींग जनरेटर
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : इनकमींग जनरेटर


12. D.C. जनरेटरची समांतर जोडणी करताना टर्मिनलचा दाब —– असावा.

 1.  असमान
 2.  समान
 3.  वेगवेगळया पोलॅरिटीची
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : समान


13. इंटरपोलची वाईंरिंग —— च्या सिरिजमध्ये जोडतात.

 1.  शंट फील्ड
 2.  सिरिज फील्ड
 3.  आर्मेचर
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : आर्मेचर


14. समांतर जोडल्या जाणार्‍या जनरेटरचा व्होल्टेज कमी असल्यास तो जनरेटर —– प्रमाणे कार्य करेल.

 1.  जनरेटर प्रमाणे
 2.  प्राईमुव्हर प्रमाणे
 3.  मोटर प्रमाणे
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : मोटर प्रमाणे


15. D.C. जनरेटरच्या आर्मेचरची टोके उलट केल्यास —–

 1.  लोड जास्त होईल
 2.  लोड कमी होईल
 3.  पोलॅरिटी बदलेल
 4.  पॉलॅरिटी कायम राहील

उत्तर : पोलॅरिटी बदलेल


16. D.C. जनरेटरची आर्मेचर वाईरिंग —– व प्रकारे करता येते.

 1.  लाईट व हेवी
 2.  शंट व सिरिज
 3.  वेव्ह व लॅप
 4.  पॉझीटीव्ह व निगेटीव्ह

उत्तर : वेव्ह व लॅप


17. D.C. जनरेटरच्या आर्मेचरला ज्या यंत्राच्या सहाय्याने फिरवतात त्यास —– म्हणतात.

 1.  मोटर
 2.  डिझेल इंजिन
 3.  प्राइममुव्हर
 4.  अल्टरनेटर

उत्तर : प्राइममुव्हर


18. D.C. जनरेटरच्या आर्मेचर कंडक्टरमध्ये निर्माण झालेला दाब —– मार्फत टर्मिनलकडे पाठवला जातो.

 1.  ब्रश व रॉकर
 2.  होल्डर इंजिन
 3.  प्राइममुव्हर
 4.  अल्टरनेटर

उत्तर : प्राइममुव्हर


19. कॉम्युटेटर सेगमेंट —– पासून बनवतात.

 1.  हार्ड ड्रोन कॉपर
 2.  सॉफ्ट कॉपर
 3.  ब्रास
 4.  कास्ट आयर्न

उत्तर : हार्ड ड्रोन कॉपर


20. कॉम्युटेटर सेगमेंट —– च्या सहाय्याने इन्शुलेटेड करतात.

 1.  बॅकेलाइट
 2.  पॅराफीन बॅक्स
 3.  मायका
 4.  आरळलाइट

उत्तर : मायका

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.