Mahavitaran Exam Question Set 11

Mahavitaran Exam Question Set 11

कार्य, शक्ती, ऊर्जा :

1. एखाद्या बाह्यप्रेरणेमुळे पदार्थाचे बलाचे दिशेने झालेले विस्थापन म्हणजे —– होय.

 1.  कार्य
 2.  शक्ती
 3.  ऊर्जा
 4.  वरील सर्व

उत्तर : कार्य


 2. MKS पद्धतीत कार्यांचे एकक —– आहे.

 1.  डाईन
 2.  पौंडल
 3.  ज्युल
 4.  न्यूटन

उत्तर : ज्युल


3. CGS पद्धतीत कार्याचे एकक —– आहे.

 1.  डाईन
 2.  अर्ग
 3.  ज्युल
 4.  न्यूटन

उत्तर : अर्ग


4. एखाद्या पदार्थाचे एक न्यूटन प्रेरणेने एक मीटर विस्थापन झाले असता —– इतके कार्य होते.

 1.  एक ज्युल
 2.  एक अर्ग
 3.  एक मीटर
 4.  एक टन

उत्तर : एक ज्युल


5. कार्य = —–

 1.  बलxअंतर
 2.  डाईनxसेमी
 3.  वजनxबल
 4.  वजनxअंतर

उत्तर : बलxअंतर


6. कार्य करण्याच्या दरास —– म्हणतात.

 1.  कार्य
 2.  शक्ती
 3.  ऊर्जा
 4.  वरील सर्व

उत्तर : शक्ती


7. मेट्रिक अश्वशक्ती = —– कार्य

 1.  746 फुट पौंड/सेकंद
 2.   4500 किलो ग्रॅम मीटर /सेकंद
 3.  735.5 वॅट
 4.  वरील सर्व

उत्तर : 4500 किलो ग्रॅम मीटर /सेकंद


8. कार्य करण्याच्या क्षमतेस —– म्हणतात.

 1.  शक्ती
 2.  ताकद
 3.  कार्यशक्ती
 4.  होर्स पॉवर

उत्तर : कार्यशक्ती


9. MKS पद्धतीत ऊर्जेचे एकक —– आहे.

 1.  वॅट आवर
 2.  युनिट सेंटीग्रेड
 3.  ब्रिटिश थर्मल युनिट
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वॅट आवर


10. विद्यूत ऊर्जेचे एकक —– आहे.

 1.  वॅट
 2.  किलो वॅट आवर
 3.  व्होल्ट
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : किलो वॅट आवर


11. MKS पद्धतीत होर्स पॉवरचे एकक —– आहे.

 1.  1000 वॅट
 2.  746 वॅट
 3.  735.5 वॅट
 4.  वरील सर्व

उत्तर : 735.5 वॅट


12. उष्णता मोजण्याचे एकक —– आहे.

 1.  सेंटीमीटर
 2.  थर्मल युनिट
 3.  कॅलरी
 4.  डिग्री

उत्तर : कॅलरी


13. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचे कमर्शियल नाव —– आहे.

 1.  युनिट/सेकंद
 2.  किलो वॅट आवर
 3.  वॅट आवर
 4.  वॅट/सेकंद

उत्तर : किलो वॅट आवर


14. 500 वॅटचे 10 बल्ब 4 तास चालण्यास —– युनिट ऊर्जा खर्च होईल.

 1.  4 युनिट
 2.  10 युनिट
 3.  15 युनिट
 4.  20 युनिट

उत्तर : 20 युनिट


15. 5HP ची मोटर एका तासात —– युनिट ऊर्जा खर्च करेल.

 1.  3 युनिट
 2.  735 युनिट
 3.  3.73 युनिट
 4.  0.746 युनिट

उत्तर : 3.73 युनिट


16. 2000 वॅटचा हिटर तीन तास चालण्यास 70 पैसे दराने —– वीज बिल येईल.

 1.  रु.4.20
 2.  रु.3.10
 3.  रु.3.80
 4.  रु.4.70

उत्तर : रु.4.20


17. 5HP ची मोटर दररोज 8 तासाप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्यात प्रति युनिट रु. 1.35 प्रमाणे प्रति युनिट बील येईल.

 1.  1127 रु.
 2.  1128 रु.
 3.  835 रु.
 4.  8385 रु.

उत्तर : 1128 रु.


18. 1 kwh = ——- कॅलरी

 1.  1000 कॅलरी
 2.  1000 किलो कॅलरी
 3.  860 किलो कॅलरी
 4.  746 किलो कॅलरी

उत्तर : 860 किलो कॅलरी


19. M.K.S. पद्धतीत 1 kwh = —– Hp.

 1.  1.25 HP
 2.  0.746 HP
 3.  1.36 HP
 4.  1.63 HP

उत्तर : 1.36 HP


20. एक किलो कॅलरी = —– ज्युल

 1.  3600 ज्युल
 2.  3365 ज्युल
 3.  4780 ज्युल
 4.  4180 ज्युल 

उत्तर : 4180 ज्युल

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.