चलना विषयी संपूर्ण माहिती

चलना विषयी संपूर्ण माहिती

Must Read (नक्की वाचा):

एकमान पध्दत

 नमूना पहिला –

उदाX व Y समचलनात आहेत. जिव्हा समचलनात X=40 तेव्हा Y = 24. जर X =60 असेल. तर Y = किती ?

 • 16
 • 36
 • 48
 • 32

उत्तर : 36

स्पष्टीकरण :- 
X व Y समचलनात असतील, तर X/Y ची किंमत स्थिर असते.∷X/Y=40/24=60/Y  ∶:40/24=5/3=5×12/3×12= 60/36 ∶: जेव्हा X=60 तेव्हा Y=36  येईल. 

 नमूना दूसरा –

उदा.खलील सारणीवरून सत्य विधाने कोणते ?

 • X व्यस्त चलनात Y
 • X समचलनात Y व Y व्यस्त चलनात X
 • समचलनात Y
 • X व Y मध्ये कोणत्याच प्रकारचा संबंध नाही

उत्तर :समचलनात  Y

स्पष्टीकरण :-
वरील सारणीत X ÷ Y म्हणजेच X/Y ची किंमत स्थिर आहे.X/Y = 5/2  X ची किंमत वाढली की Y ची किंमत त्याच पटीत वाढते व X ची किंमत कमी झाली की Y ची किंमत त्याच पटीत कमी होते. नुसार x/y च्या किंमती या सममूल्य अपूर्णाक आहेत.: X समचलनात Y .

 नमूना तिसरा –

उदा.X व y व्यस्त चलनात आहेत. जेव्हा x = 24 तेव्हा y = 12. जर x = 6, तेव्हा y = किती?

 • 48
 • 36
 • 3
 • 12

उत्तर : 48

स्पष्टीकरण :-
X व्यस्त चलनात y असेल, तर x × y ची किंमत स्थिर असते.:: 24×12=6×y:: 24×12/6 = 48

 नमूना चौथा –

उदा.सोबतच्या सारणीतील x व y च्या किंमतींवरून त्यांच्यातील चलनाचा प्रकार ओळखा व प्रश्न चिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ते ओळखा ?

 • समचलन,2
 • व्यस्तचलन,8
 • समचलन,24
 • व्यस्तचलन,18

उत्तर : व्यस्तचलन,18

स्पष्टीकरण :-
व्यस्त चलनात x × y ची किंमत स्थिर असते.:: 6×12 = 8×9 = 18×4:: व्यस्त चलन,18
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.