गणितातील प्रक्रिया करण्याच्या क्रमाविषयी संपूर्ण माहिती

गणितातील प्रक्रिया करण्याच्या क्रमा विषयी संपूर्ण माहिती

नियम :-  पदावली सोडविताना कंस असेल तर उदाहरण सोडविताना अनुक्रमे कंस, चे

÷, ×, +, -, हा क्रम ठेवावा. (कं.चे.भा.गु.बे.व)

नमूना पहिला –

उदा. 12+52÷13+9×2 =?

  • 28
  • 26
  • 34
  • 52

उत्तर : 34

नमूना दूसरा –

उदा. 30[ ]25[ ]5[ ]150 या उदाहरणातील चौकोनांत पर्यायातील कोणत्या चिन्हांचा गट अनुक्रमे वापरल्यास हे विधान सत्य ठरेल?

  • ÷, ×, =
  • ×, ÷, =
  • ×, -, =
  • +, ×, =

उत्तर : ×, ÷, =

स्पष्टीकरण :-
पर्याय कट पद्धतीचा वापर करून चिन्हांचा गट वापरा.वरील उदाहरणात दुसर्‍या पर्यायातील चिन्ह गट वापरल्यास पदावली सत्य ठरते.
30×25÷5= 150

30×5= 150
Must Read (नक्की वाचा):

संख्या व स्थानिक किंमत

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.