बैजिक समीकरणे बद्दल संपूर्ण माहिती

Baijik Samikarane

बैजिक समीकरणे

Must Read (नक्की वाचा):

चलन

 नमूना प्रश्न –

 • म+5 =15    :: म = (15-15) =10,
 • म×5 = 15     :: म = (15÷15) =3
 • म-5 = 15     :: म = (15+15) =20
 • म÷5 = 3     :: म = 3×5 =15

समीकरणात बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे संख्या नेताना + चे – आणि – चे +, तसेच × चे ÷ चे × होते.

उदा.

X+25 = 37; :: X = ?

 • 62
 • 12
 • 925
 • यापैकी नाही

उत्तर : 12

 (B) समीकरणे

नमूना पहिला –

उदा.

161/115 = x/35;तर x = ?

 • 42
 • 49
 • 63
 • 56

उत्तर : 49

क्लृप्ती :-
161 – 115 = 46 ने छेद व अंशाला भाग जात नाही म्हणून 46 चे निम्मे = 23  
∷161/115÷23/23 = 7/5= 7×7/5×7 = 49/35

नमूना दूसरा –

उदा.

48/x = x/27;तर x = ?

 • 36
 • 54
 • 18
 • 16

उत्तर : 36

क्लृप्ती :-
48/x = x/27 = 48×27 = x×x = x 2 = 48×27
x = √16×3×9×3 = 4×3×3 = 36

नमूना तिसरा –

उदा.

x- 9/199 = 23/17;तर x = ?

 • 161
 • 152
 • 170
 • 146

उत्तर : 170

क्लृप्ती :-
119÷17 = 7       
x-9 = 23×7   
x-9 = 161
:: x = 161+9=170

नमूना चौथा –

उदा.

X2-7x+12/x-3 = 0; तर x ची किंमत किती?

 • 4
 • 0
 • -4
 • 3

उत्तर : 4

क्लृप्ती :-
(x2-7x+12) ÷ (x-3) = x-4
उदाहरणावरून
x-4 = 0 म्हणून x = 4

नमूना पाचवा –

उदा.

2a/3 = b+2 तर 2a – 3b =  किती ?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8

उत्तर : 6

स्पष्टीकरण :-
2a/3 = b+2     2a = 3b+6,
:: 2a – 3b = 6

नमूना सहावा –

उदा.

एका संख्येतून 8 वजा करून 8 ने भागल्यास उत्तर 2 येते, तर त्या संख्येतून 4 वजा करून 5 ने भागल्यास उत्तर काय येईल?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6

उत्तर : 4

स्पष्टीकरण :-
x-8/8 = 2     x-8 = 16     x = 24
उदाहरणात दिल्याप्रमाणे 24-4/5 = 4

नमूना सातवा –

उदा.

एका संख्येचा 5/14 आणि 3/7 यांच्यामध्ये 15 चा फरक आहे; तर ती संख्या कोणती?

 • 105
 • 215
 • 210
 • 420

उत्तर : 210

स्पष्टीकरण :-
3/7 = 6/14  उदाहरणातील माहिती नुसार 6/14-5/14 = 1/14 x = 15  
:: X = 15×14 = 210
Must Read (नक्की वाचा):

एकमान पध्दत

You might also like
1 Comment
 1. Swati says

  Superb….

Leave A Reply

Your email address will not be published.