ZP Bharti Exam Sample Question Paper Set 4

आम्ही आता लवकरच होणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या परीक्षेसाठी महत्वाचा सराव प्रश्नसंच प्रकाशित करीत आहोत. हा प्रश्नसंच सर्व पदांसाठी उपयुक्त आहे.

1. चुकीचा अर्थ असलेला वाक्यप्रचार सांगा.

1. निगराणी करणे – काळजी घेणे

2. भ्रमनिरास होणे – वास्तवाची कल्पना येणे

3. डोळे लावून बसणे – मुद्दाम दुर्लक्ष करणे 

4. मंत्रमुग्ध होणे – भारावून जाणे

उत्तर :-डोळे लावून बसणे – मुद्दाम दुर्लक्ष करणे

2. ‘प्रतिबिंब’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द शोधा.

 1. प्रतिमा  
 2. आरसा
 3. पडछाया
 4. तरंगिणी

उत्तर :-प्रतिमा

3. वाक्याचा काळ ओळखा : “ती मंदिरात जात असे”.

 1. पूर्ण वर्तमानकाळ
 2. अपूर्ण भूतकाळ
 3. पूर्ण भूतकाळ
 4. रिती भूतकाळ   

उत्तर :-रिती भूतकाळ

4. वाक्याचा काळ ओळखा : “ती खेळत जाईल”.

 1. साधा भविष्यकाळ
 2. पूर्ण भविष्यकाळ
 3. रीती भविष्यकाळ 
 4. अपूर्ण भविष्यकाळ

उत्तर :-रीती भविष्यकाळ

5. शुद्धलेखनाच्या दृष्टीने योग्य शब्द ओळखा.

 1. सौंसार
 2. संसार 
 3. संऊंसार
 4. सन्सार

उत्तर :-संसार

6. ‘ठराविक वेळी प्रसिद्ध होणारे’ या शब्दसमुहासाठी योग्य शब्द ओळखा.

 1. दैनिक
 2. साप्ताहिक
 3. मासिक
 4. नियतकालिक  

उत्तर :-नियतकालिक

7. “तोंड दाबून बुक्क्यांना मार” या म्हणीचा योग्य अर्थ धा.

 1. छळ होत असतानाही त्या विरुद्ध तक्रार करता येऊ नये अशी अवस्था  
 2. कासावीस होणे
 3. खूप मारहाण करणे
 4. जबरदस्तीमुळे गुपित ठेवणे

उत्तर :-छळ होत असतानाही त्या विरुद्ध तक्रार करता येऊ नये अशी अवस्था

8. शब्दसमुहासाठी योग्य शब्द निवडा. “खूप धावपळ”

 1. लग्नघाई
 2. लगीनघाई 
 3. लग्नालग्नी
 4. लग्नगोंधळ

उत्तर :-लगीनघाई

9. “आकाश पाताळ एक करणे” या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.

 1. आकाशातून पाताळात प्रवेश करणे
 2. आनंदाने टाळ्या वाजविणे
 3. मोठी गडबड करणे
 4. पेटून प्रयत्न करणे 

उत्तर :-पेटून प्रयत्न करणे

10. शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ‘कंटाळा’

 1. वीट 
 2. वित्त
 3. विथ
 4. वाईट

उत्तर :-वीट

11. संधी करा. मन: + राज्य

 1. मनराज्य
 2. मनोराज्य 
 3. मनाराज्य
 4. मनर्राज्य

उत्तर :-मनोराज्य

12. He did not qualify ____ the job.

 1. for  
 2. to
 3. from
 4. since

उत्तर :-for

13. The valley is known for its ____ growth of vegetation.

 1. luxurious
 2. luxury
 3. luxuriant  
 4. luxuriously

उत्तर :-luxuriant

14.  Fill in the blanks “Bollywood is the informal term

_ ___used for the Hindi-language film industry

 1. ultimately
 2. popularly 
 3. singularly
 4. deliberately

उत्तर :-popularly

15) ____in Mumbai, India.”

 1. constructed
 2. accommodated
 3. dedicated
 4. based  

 उत्तर :-based

16) Find the correctly spelt word.

 1. Milennium
 2. Millenium
 3. Milleneum
 4. Millennium 

उत्तर :-Millennium 

17) Change the voice. “You will be well looked after”.

 1. They will look after you well. 
 2. They can look after you well.
 3. They may look after you well.
 4. They shall look after you well.

उत्तर :-They will look after you well.

18) Change the voice. “He has written a poem which fascinates every one”.

 1. A poem has been written by him which fascinated every one.
 2. Everyone is fascinated by the poem which has been written by him. 
 3. Poem written by him fascinates every one.
 4. Every one fascinates the poem which is written by him.

उत्तर :-Everyone is fascinated by the poem which has been written by him.

19) Choose the correct alternative for underlined part.

 1. He compensated the loss to me.
 2. He compensated me to the loss
 3. He compensated me for the loss 
 4. No improvement

उत्तर :-He compensated me for the loss

20) Change the speeh from Direct to Indirect speech of Indirect to Direct speech.

 1. “The Prime Minister said that no one would be allowed to disturb the peace.”
 2. The Prime Minister said,”We shall not allow anyone to disturb the peace.”
 3. The Prime Minister said,”We would not allow no one to disturb the peace.”
 4. The Prime Minister said, “No one can disturb the peace.”

उत्तर :-The Prime Minister said,”We shall not allow anyone to disturb the peace.”

21) Find the correctly spelt word.

 1. Encyclapedia
 2. Encyclopedia
 3. Ensylopidia
 4. Ensyklopedea

उत्तर :-Encyclopedia

22) Choose the alternataive which can be substituted for the given words/sentence.

 1. “Desbeliever in God”
 2. Theist
 3. Atheist
 4. Communal

उत्तर :-Atheist

23) Select the most appropriate word which is opposite to: “AVERSION”

 1. Awareness
 2. Hatred
 3. Liking
 4. Avoidance

उत्तर :-Liking

24) “The production of raw silk”

 1. Sariculture
 2. Syrumculature
 3. Sericulture
 4. Serouclture

उत्तर :-Sericulture

25) Select the most appropriate word which is opposite to: “AMICABLE”

 1. Friendly
 2. Haughty
 3. Unpleasant
 4. Hostile  

उत्तर :-Hostile

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.