उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 9

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 9

 • जबरी – जुलूम, जबरदस्ती
 • जबान – साक्ष, तोंडी हकीकत
 • जबाब – उत्तर, उलटून बोलणे 
 • जित – जीवंत, जिंकलेला असा
 • जीत – विजय
 • जुवा – फासा, सांधा
 • जुवा – जुगार
 • जेवा – जेवण करा
 • जेवी – जसा
 • जोहर – आग्नि
 • जोहर – जवाहीर
 • ज्वर – ताप
 • ज्वार – ज्वारी, जोंधळा
 • झकझक – लखलखीत प्रकाश मान
 • झकमग – टापटीप
 • झकार – गरम हवेचे वलय
 • झंकार – छन छन नाद
 • झरझर – लवकर, ताबडतोब
 • झरझरी – हुक्का, नळी
 • झळ – झळई, उष्ण, वारा
 • झळ – नुकसान, तोटा
 • झाक – मुलामा, तेजस्वी
 • झांक – चक्कर, झापड गुंगी
 • झाकी – शोभिवंत मांडणी, देखावा
 • झांकी – रुबाब, घेरी ऐट
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.