उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 4

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 4

 • आर्जवून – मनधरणी करून
 • आस – आशा
 • आस – गाडीचा
 • आचार – वागणूक
 • आचार्य – पूरोहित
 • इनाम – बक्षीस
 • इमान – प्रामाणिकपणा
 • उगम – नदीचे मूळ
 • उगमा – स्वस्थपणे
 • उणे – कमी, न्यून
 • उणा – हलका, अयोग्य
 • उद्देश – प्रयोजन
 • उद्देश – संकल्पित कार्य
 • उपहार – भेट
 • उपाहार – फराळ, अल्पोपहार
 • उदार – मोठ्या मनाचा
 • उधार – उसनवारी इ.
 • उधळणे – फेकणे, पसरणे
 • उधळणे – फाजील खर्च करणे
 • उपेक्षा – अनादर  
 • उपेक्षा – हयगय, दुर्लक्ष
 • ऐश्वर्य – वैभव, संपत्ती
 • ऐश्वर्य – ईश्वरीगुण
 • ओढ – प्रवाह, वेग
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.