SRPF Police Bharti Question Set 6

SRPF Police Bharti Question Set 6

1. टिनू ही पिंकी पेक्षा 3 वर्षानी लहान आहे, जर त्यांच्या वयांचा गुणाकार 180 असेल, तर त्यांची अनुक्रमे आजची वये काढा?

 1.  7,10 वर्षे
 2.  8,11 वर्षे
 3.  9,12 वर्षे
 4.  12,15 वर्षे

उत्तर : 12,15 वर्षे


2. जर केळीचा भाग प्रति डझन 5 रुपयाने वाढला, तर 500 रुपयास पूर्वी पेक्षा 5 डझन केळी कमी मिळतात, तर सुरूवातीला केळीचा प्रति डझन भाव काढा?

 1.  10 रुपये
 2.  15 रुपये
 3.  20 रुपये
 4.  25 रुपये

उत्तर :20 रुपये


 3. 400×5-600=?

 1.  1200
 2.  1400
 3.  1600
 4.  1800

उत्तर :1400


 4. साडेतीन वाजता तास काटा व मिनिट काटा यांच्यात किती अंशाचा कोन असेल?

 1.  65 अंश
 2.  75 अंश
 3.  180 अंश
 4.  92 अंश

उत्तर :75 अंश


 5. खालीलपैकी गटात न बसणारे पद ओळखा?

 1.  प्रमांज
 2.  वंदन
 3.  प्रमाण
 4.  नमन

उत्तर :प्रमाण


 6. एका सांकेतिक कक्षेत BED=RED आणि CAT=SAT होय, तर TIP हा संकेत कोणत्या शब्दाचा असेल?

 1.  BIP
 2.  GIP
 3.  VIP
 4.  DIP   

उत्तर :DIP  


 7. A,C,EG,—–?

 1.  H
 2.  I
 3.  J
 4.  K

उत्तर :I


 8. राम मोहनपेक्षा उंच आहे आणि कृष्णा पेक्षा ठेंगणा आहे, तर सर्वात उंच कोण?

 1.  राम
 2.  मोहन
 3.  कृष्णा
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :कृष्णा


 9. 5:25::?:64

 1.  4
 2.  6
 3.  8
 4.  10

उत्तर :8


 10. 0.5×0.5=?

 1.  0.25
 2.  2.5
 3.  25
 4.  625

उत्तर :0.25


 11. 4,9,16,25,—–?

 1.  3
 2.  42
 3.  36
 4.  51

उत्तर :36


 12. आंबा:रत्नागिरी::संत्री:?

 1.  नागपुर
 2.  औरंगाबाद
 3.  घोलवड
 4.  नाशिक

उत्तर :नागपुर


 13. स्वातंत्र्य दिन : 15 ऑगस्ट :: ध्वजदिन: ?

 1.  7 जानेवारी
 2.  7 सप्टेंबर
 3.  7 डिसेंबर
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :यापैकी नाही


 14. खालीलपैकी वेगळा घटक निवडा.

 1.  गणित
 2.  बेरीज
 3.  वजाबाकी
 4.  भागाकार

उत्तर :गणित


 15. एक दुध विक्रेता पहिल्या, दुसर्‍या व तिसर्‍या दिवशी अनुक्रमे 21 लीटर, 17.5 लिटर, 18.5 लिटर दूध विकतो, तर त्यांची सरासरी विक्री किती?

 1.  18 लिटर
 2.  19 लिटर
 3.  22 लिटर
 4.  21 लिटर

उत्तर :19 लिटर


 16. 4/0.05=?

 1.  80
 2.  20
 3.  40
 4.  60

उत्तर :80


 17. 250 चे 5% म्हणजे किती?

 1.  12
 2.  12.5
 3.  13
 4.  13.5

उत्तर :12.5


 18. एका व्यापार्‍याने 680 रुपये किंमतीवर 15% सूट दिली, तर ती वस्तु किती रुपयांस पडेल?

 1.  872
 2.  972
 3.  578
 4.  672

उत्तर :578


 19. AZN, BYP, CXR, DWT,?

 1.  EVT
 2.  ETT
 3.  EVV
 4.  EVA

उत्तर :EVV


 20. 0.04+0.4+0.04=?

 1.  40
 2.  0.04
 3.  4.8
 4.  0.48

उत्तर : 0.48

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.