शुद्ध शब्द भाग 6

शुद्ध शब्द भाग 6

 • अशुद्ध शब्द – शुद्ध शब्द
 • नममस्तक – नतमस्तक
 • नीरिक्षण – निरीक्षण
 • नपृ – नृप
 • प्रार्थर्णा – प्रार्थना
 • प्रतीज्ञा – प्रतिज्ञा
 • पानी – पाणी
 • पहीली – पहिली
 • प्रज्वालन – प्रज्वलन
 • प्रार्थ – पार्थ
 • प्रार्थमिक – प्राथमिक  
 • परिक्षा – परीक्षा
 • प्रबूद्ध – प्रबुद्ध
 • पदोपादी – पदोपदी
 • पृष्ट – पृष्ठ
 • फयसला – फैसला
 • फरकत – फारकत
 • फितूरी – फितुरी
 • फटफाजोती – फटफजिती
 • फुटाणा – फुटाणा
 • फूलपात्र – फुलपात्र
 • ब्यंक – बँक
 • बालचीत्र – बालचित्र
 • बालबोद – बालबोध, बाळबोध
 • बकर – बखर
 • बातमि – बातमी
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.