शुद्ध शब्द भाग 6

शुद्ध शब्द भाग 6

 • अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द
 • नममस्तक नतमस्तक
 • नीरिक्षण निरीक्षण
 • नपृ नृप
 • प्रार्थर्णा प्रार्थना
 • प्रतीज्ञा प्रतिज्ञा
 • पानी पाणी
 • पहीली पहिली
 • प्रज्वालन प्रज्वलन
 • प्रार्थ पार्थ
 • प्रार्थमिक प्राथमिक  
 • परिक्षा परीक्षा
 • प्रबूद्ध प्रबुद्ध
 • पदोपादी पदोपदी
 • पृष्ट पृष्ठ
 • फयसला फैसला
 • फरकत फारकत
 • फितूरी फितुरी
 • फटफाजोती फटफजिती
 • फुटाणा फुटाणा
 • फूलपात्र फुलपात्र
 • ब्यंक बँक
 • बालचीत्र बालचित्र
 • बालबोद बालबोध, बाळबोध
 • बकर बखर
 • बातमि बातमी
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World