समानार्थी शब्द भाग 5

समानार्थी शब्द भाग 5

 • झोपाळा – झुला, हिंदोळा, टाळाटाळ
 • झरा – निर्झर, ओहळ, ओढा
 • झगडा – कलह, भांडण, तंटा
 • टका – पैसा, पैका, जमीन मोजण्याचे माप
 • टणक – निबर, कठिण, धट्टाकट्टा
 • टिळा – तिलक, टिळक, ठिपका
 • टूक – कुशलता, युक्ती, टक
 • टाळाटाळ – र्हयगय, दिरंगाई, टगळमंगळ
 • ठराव – नियम, सिद्धांत, निकाल
 • ठळक – स्पष्ट, मोठे, जाड
 • ठाम – पक्का, कायम, दृढ
 • ठिकाण – पत्ता, स्थान, खूण
 • डोके – माथा, मस्तक, शिर
 • डोळा – नेत्र, लोचन, अक्ष, चक्षू
 • डगर – उतरण, टेकडी, ढळ
 • डौल – रुबाब, दिमाख, ऐट
 • ढग – घन, जलद, मेघ, नीरद
 • ढाळणे – गाळणे, आतणे, अभिषेक करणे
 • ढेकूळ – ढेप, पेंड, भेली
 • ढिलाई – चालढकल, दुर्लक्ष, दिरंगाई, हयगय
 • ढोंगी – लबाड, भोंदू, दांभिक, फसवा
 • ढोल – नगारा, डंका, पडघम
 • तक्रार – वाद, भांडण, हरकत
 • तट – काठ, किनारा, बाजू, भांडण
 • तत्व – सत्य, तात्पर्य, अंश
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.