RRB Question Set 28

RRB Question Set 28

लसावी/मसावी प्रश्नसंच

 

1. लसावी काढा. 45,60

 1.  180
 2.  60
 3.  120
 4.  270

उत्तर : 180


 

2. लसावी काढा. 3,0.9,0.003

 1.  0.9
 2.  9
 3.  3
 4.  6

उत्तर : 9


 

3. मसावी काढा. 12,18

 1.  4
 2.  12
 3.  6
 4.  3

उत्तर : 6


4. मसावी काढा. 18,24

 1.  3
 2.  9
 3.  24
 4.  6

उत्तर : 6


 

5. दोन संख्यांचा गुणाकार 450 आहे. मसावी 5 आहे तर लसावी काढा.

 1.  60
 2.  90
 3.  900
 4.  9

उत्तर : 90


 

6. दोन संख्यांची मसावी 12 आहे. लसावी 120 आहे. तर त्या दोन संख्यांचा गुणाकार किती?

 1.  1440
 2.  1540
 3.  132
 4.  1240

उत्तर : 1440


 

7. दोन संख्यांची लसावी 90 आहे. मसावी 3 आहे तर त्या दोन संख्यांची बेरीज किती?

 1.  40
 2.  35
 3.  30
 4.  33

उत्तर : 33


 

8. दोन संख्यांचा गुणाकार 600 आहे. मसावी 10 आहे तर लसावी काढा?

 1.  600
 2.  60
 3.  120
 4.  90

उत्तर : 60


 

9. दोन संख्यांची मसावी 7 आहे. लसावी 84 आहे. तर त्या दोन संख्यातील अंतर किती?

 1.  7
 2.  14
 3.  12
 4.  8

उत्तर : 7


 

10. मोठी संख्या 48 आहे. त्या संख्यांचा अनुपात 4:3 आहे. मसावी 12 आहे तर लसावी काढा?

 1.  48
 2.  60
 3.  144
 4.  96

उत्तर : 144


 

11. 10,20,30,40,50 मसावी काढा.

 1.  10
 2.  5
 3.  50
 4.  20

उत्तर : 10


 

12. 105, 14, 0.7 मसावी काढा.

 1.  7
 2.  0.07
 3.  0.7
 4.  7.0

उत्तर : 0.7


13. दोन संख्यांचा गुणाकार 48600 आहे त्यांचा लसावी 540 आहे तर मसावी काढा.

 1.  270
 2.  90
 3.  180
 4.  360

उत्तर : 90


14. दोन संख्यांचा गुणाकार 210 आहे त्यांचा मसावी 1 आहे तर त्या संख्या कोणत्या?

 1.  13,14
 2.  30,70
 3.  14,15
 4.  15,16

उत्तर : 14,15


 

15. दोन संख्याचा गुणाकार 192 आहे. लसावी 48 आहे तर मानवी काढा.

 1.  12
 2.  16
 3.  8
 4.  4

उत्तर : 4


16. दोन संख्यापैकी एक संख्या 12 आहे. त्यांचा गुणाकार 3366 आहे. तर त्यांची मसावी किती?

 1.  12
 2.  89
 3.  4
 4.  7

उत्तर : 4


 

17. लताच्या टोपलीत काही फूल आहेत. 15 फुलांचा प्रत्येकी एक याप्रमाणे हार बनविले असता 10 फुले

उरतात. 12 फुलांचा हर बनविले असता 7 फुले उरतात. तर लताच्या टोपलीत किती फुले आहेत?

 1.  55
 2.  60
 3.  65
 4.  115

उत्तर : 55


 

18. मसावी काढा. 1/9,3/5

 1.  45/3
 2.  3/45
 3.  1/45
 4.  45

उत्तर : 1/45


19. लसावी काढा. 13/15,11/14

 1.  143/14
 2.  143/1
 3.  143/15
 4.  1/143

उत्तर : 143/1


20. 0.4, 16, 32 लसावी काढा.

 1.  0.4
 2.  4
 3.  16
 4.  32

उत्तर :  32

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.