RRB Question Set 14

RRB Question Set 14

वजाबाकी प्रश्नसंच :

1. सदा आणि हरी यांच्या वजनातील अंतर 18 kg आहे. त्यांच्या वजनाचा अनुपात अनुक्रमे 5:2 आहे तर हरीचे वजन किती?

 1.  6 kg
 2.  18 kg
 3.  30 kg
 4.  12 kg

उत्तर :12 kg


 

2. जनार्धन आणि अशोक यांच्या वयाची बेरीज 55 वर्ष आहे. त्यांच्या वयातील अंतर 15 वर्ष आहे. तर जनार्धनाचे वय किती?

 1.  20
 2.  35
 3.  25
 4.  सांगता येत नाही.

उत्तर :सांगता येत नाही.


 

3. विजय आणि अजय यांच्याकडील रकमेतील अंतर 320 रुपये आहे. अजयकडे 160 रुपये आहेत. तर विजयकडे किती रुपये आहेत?

 1.  480
 2.  160
 3.  420
 4.  320

उत्तर :480


 

4. प्रिती, लव, मित यांच्याकडील सरासरी रकम 175 रुपये आहे. प्रित व लव यांच्याकडे एकूण 175 रुपये आहेत तर मितकडे एकूण किती रुपये आहेत?

 1.  0
 2.  350
 3.  175
 4.  300

उत्तर :350


 

5. सुभम व महान एक काम 6 दिवसात पूर्ण करतात. तेच काम एकटा सुभम 10 दिवसात पूर्ण करतो तर एकटा महान ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल?

 1.  12
 2.  18
 3.  16
 4.  15

उत्तर :15


 

6. एका संख्येचे 73% आणि 13% यातील अंतर 300 आहे तर ती संख्या कोणती?

 1.  150
 2.  500
 3.  400
 4.  600

उत्तर :500


 

7. कमलाकरच्या वजनामध्ये 27 मिळविल्यास उत्तर 93 येते. तर त्याच्या वाजनातून 27 वजा करून उत्तर काय येईल?

 1.  66
 2.  54
 3.  93
 4.  39

उत्तर :39


 

8. मनोजजवळ 2412 संत्री होते. त्याने 50 संत्री 40 पेट्यात संत्री भरून विकले. तर त्याच्या जवळ किती संत्री शिल्लक राहिले?

 1.  812
 2.  412
 3.  2322
 4.  2502

उत्तर :412


 

9. शेषरावकडे 240 पक्षी आहेत. त्यापैकी 48 कबुतर व 52 पोपट आहेत. तर उरलेले पक्षी किती आहेत?

 1.  158
 2.  152
 3.  148
 4.  140

उत्तर :140


 

10. मिथुनकडे 134 कबुतर होती त्याने 44 कबुतर विकले. त्याने जेवढे कबुतर विकले त्याच्या निमपट कबुतर उडाले तर त्याच्याकडे किती कबुतर शिल्लक आहेत?

 1.  90
 2.  68
 3.  58
 4.  98

उत्तर :68


 

11. लताच्या टोपलीतील 540 आंब्यांपैकी 120 आंबे विकले. 57 आंबे खराब झाले. 24 आंबे विकताना अधिक गेले. तर तिच्याकडे किती आंबे शिल्लक आहेत?

 1.  339
 2.  439
 3.  239
 4.  387

उत्तर :339


 

12. एका गावात 2150 मतदार आहेत. 483 पुरुष व 277 महिलांनी मतदानात भाग घेतला नाही तर एकूण किती मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला?

 1.  1667
 2.  760
 3.  1290
 4.  1390

उत्तर :1390


 

13. 7751-3549 = ?

 1.  4022
 2.  4202
 3.  3002
 4.  4222

उत्तर :4202


 

14. 349-149-51 = ?

 1.  149
 2.  251
 3.  298
 4.  148

उत्तर :149


 

15. 49×30 – 150 – 42 =?

 1.  1470
 2.  1362
 3.  1320
 4.  1278

उत्तर :1278


 

16. 154 + 20 ÷ 4 – 47 =?

 1.  112
 2.  122
 3.  -3.5
 4.  -35

उत्तर :112


 

17. 49132 – 1112 – 14915 =?

 1.  30105
 2.  31105
 3.  33105
 4.  32105

उत्तर :33105


 

18. एक फुले विक्रेत्याच्या टोपलीत 2300 फुले होते. त्याने 24 फुलाचे 48 हर बनवून विकले तर त्याच्याकडे किती फुले शिल्लक आहेत?

 1.  1148
 2.  1048
 3.  2228
 4.  1228

उत्तर :1148


 

19. देवाचे वय 35 वर्ष आहे. राखीला परिचय सांगताना त्याने स्वत:चे वय 7 वर्ष कमी सांगितले तर त्याने त्याचे वय काय सांगितले असावे?

 1.  28
 2.  42
 3.  30
 4.  27

उत्तर :28


 

20. एका संख्येला 10 ने गुणल्यानंतर 480 उत्तर येते तर त्या संख्येमधून 10 वजा केले तर उत्तर काय येईल?

 1.  28
 2.  460
 3.  470
 4.  38

उत्तर : 38

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.