Police Bharti Question Set 5

Police Bharti Question Set 5

1. ‘मन’ हा शब्द कोणत्या नाम प्रकारात मोडतो.

 1.  सामान्यनाम
 2.  भाववाचक
 3.  विशेषनाम
 4.  विकारीनाम

उत्तर : भाववाचक


 

2. ‘झेप’ या शब्दाची जात ओळखा.

 1.  विशेषण
 2.  शब्दयोगी अव्यय
 3.  भाववाचक नाम
 4.  सामान्यनाम

उत्तर :भाववाचक नाम


 

3. सौदर्य या नामाचा प्रकार कोणता?

 1.  विशेषनाम
 2.  विकारीनाम
 3.  भाववाचक नाम
 4.  सामान्यनाम

उत्तर :भाववाचक नाम


 

4. ‘डबा’ या शब्दाचे लिंगाचा दृष्टीने लघुत्व दाखवणारे शब्द कोणते?

 1.  पेटी
 2.  डबोले
 3.  डबडे
 4.  डबी

उत्तर :डबी


 

5. ‘झाड’ या शब्दाचे लिंगाच्या दृष्टीने लघुत्व दाखवणारे शब्द कोणते?

 1.  वृक्ष
 2.  फांदी
 3.  रोप
 4.  झुडूप

उत्तर :रोप


 

6. रामू —- पंतग उंच उडला.

 1.  पंचमी
 2.  पष्टी
 3.  व्दितीया
 4.  प्रथमा

उत्तर :पष्टी


 

7. त्या पुस्तका —– सुंदर चित्रे आहेत.

 1.  प्रथमा
 2.  सप्तमी
 3.  तृतीया
 4.  चतुर्थी

उत्तर :सप्तमी


 

8. आज शाळे —– सुट्टी होती.

 1.  चतुर्थी
 2.  पंचमी
 3.  सप्तमी
 4.  तृतीया

उत्तर :चतुर्थी


 

9. 2,5,11,23, या नियमात येणारी संख्या ओळखा ?

 1.  191
 2.  354
 3.  254
 4.  235

उत्तर :191


 

10. ‘विदुषी’ या शब्दांचे लिंग ओळखा.

 1.  स्त्रीलिंगी
 2.  उभयलिंगी
 3.  नपुंसकलिंगी
 4.  पुल्लिंगी

उत्तर :स्त्रीलिंगी


 

11. ‘तळे’ या शब्दाचे अनेकवचन काय होते?

 1.  तळ
 2.  तळया
 3.  तळ्यात
 4.  तळी

उत्तर :तळी


 

12. मी सध्या एक कादंबरी लिहीत आहे, या वाक्यात कोणता काळ आहे?

 1.  अपूर्ण वर्तमानकाळ
 2.  भविष्यकाळ
 3.  रितीभूतकाळ
 4.  भूतकाळ

उत्तर :अपूर्ण वर्तमानकाळ


 

13. लहानपणी मी व्यायाम करीत असो, या वाक्यात कोणता काळ आहे?

 1.  भविष्यकाळ
 2.  वर्तमानकाळ
 3.  रितीभूतकाळ
 4.  भूतकाळ

उत्तर :रितीभूतकाळ


 

14. ‘यथामती’ या शब्दाचा समास ओळखा.

 1.  कर्मधारय
 2.  द्वंदव
 3.  अव्यीयभाव समास
 4.  व्दिगू समास    

उत्तर :अव्यीयभाव समास


 

15. 342.947+856.976-1000=?

 1.  99.923
 2.  199.923
 3.  299.923
 4.  399.923

उत्तर :199.923


 

16. 41.812 मधून कोणती संख्या कमी केली असता, 32.487 उरतील?

 1.  9.325
 2.  -9.325
 3.  9
 4.  -9

उत्तर :9.325


 

17. a हा एक काम 10 दिवसात संपवितो, व b हा तेच काम 20 दिवसात संपवितो जर a ने 3 दिवस काम केले व तो सोडून गेला शिल्लक काम b किती दिवसात पूर्ण करेल?

 1.  12
 2.  14
 3.  16
 4.  18

उत्तर :14


 

18. एका क्रिकेटपटूने पहिल्या 4 डावात अनुक्रमे 78,15,81 व 93 धावा केल्या. त्याने पाचव्या डावात किती धावा कराव्या म्हणजे त्याची 5 डावांची सरासरी 75 येईल?

 1.  108
 2.  102
 3.  98
 4.  112

उत्तर :108


 

19. ताशी 80 किमी वेगाने जाणार्‍या 120 मीटर लांबीच्या आगगाडीस 1.080 किमी लांबीच्या बोगदा ओलांडण्यास किती वेळ लागेल?

 1.  24
 2.  34
 3.  44
 4.  54

उत्तर :54


 

20. मुंबई ते अहमदाबाद अंतर 2000 किमी आहे. या दोन्ही ठिकाणाहून परस्पराच्या दिशेने दोन गाड्या अनुक्रमे 120 किमी प्रति तास व 80 किमी प्रति तास या वेगाने निघाल्या. तर त्या गाड्या एकमेकांना किती वेळानंतर भेटतील?

 1.  50 तास
 2.  10 तास
 3.  30 तास
 4.  20 तास

उत्तर :10 तास

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.