Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

Police Bharti Question Set 27

Police Bharti Question Set 27

1. जानेवारी 2002 रोजी मंगळवार असेल तर 1 जानेवारी 2008 रोजी कोणता वार असेल?

 1.  सोमवार
 2.  मंगळवार
 3.  बुधवार
 4.  गुरुवार

उत्तर : मंगळवार


 2. 5378789+507897+689=?

 1.  5887375
 2.  5887873
 3.  5887632
 4.  5887402

उत्तर :5887402


 3. 3075-867=?

 1.  2208
 2.  2209
 3.  2207
 4.  2108

उत्तर :2208


 4. 4/7-2/7=?

 1.  8/7
 2.  6/7
 3.  2/7
 4.  7/2

उत्तर :8/7


 5. द्रौप,संकेत,ऋषीकेश व ओम यांची वये अनुक्रमे 6,5,3 व 2 आहे, तर चौघांचे सरासरी वय किती?

 1.  4 वर्ष
 2.  8 वर्ष
 3.  4.5 वर्ष
 4.  5 वर्ष

उत्तर :4 वर्ष


 6. 2/5 पट म्हणजे किती टक्के होय?

 1.  40
 2.  60
 3.  50
 4.  20

उत्तर :40


 7. विलासने शेतीच्या विकासासाठी 5400 रु. द.सा.द.शे. 12 दराने कर्जाऊ घेतले 3 वर्षाच्या शेवटी कर्जमुक्त होण्यासाठी त्याने किती रक्कम परत करावी?

 1.  5400
 2.  7344
 3.  7000
 4.  1944

उत्तर :7344


 8. अरुणने एक वस्तु 50 रुपयास घेऊन 60 रुपयाला विकली तर त्याला शेकडा नफा किती झाला?

 1.  30 रु.
 2.  20 रु.
 3.  40 रु.
 4.  60 रु.

उत्तर :20 रु.


 9. एका वस्तुच्या खरेदी किंमतीच्या दिडपट विक्रीची किंमत आहे. तर शेकडा नफा किती?

 1.  100 रु.
 2.  50 रु.
 3.  150 रु.
 4.  200 रु.

उत्तर :50 रु.


 10. 300 मी. लांबीची एक आगगाडी एक स्तंभ 24 सेकंदात ओलांडते असल्यास तीचा तासी वेग किती?

 1.  40 कि.मी.
 2.  50 कि.मी.
 3.  45 कि.मी.
 4.  60 कि.मी.

उत्तर :45 कि.मी.


 11. 48 व 60 संख्यांना नि:शेष भाग जाईल अशी मोठ्यात-मोठी संख्या कोणती?

 1.  112
 2.  14
 3.  16
 4.  24

उत्तर :112


 12. 225 वर्गमूळ किती?

 1.  15
 2.  16
 3.  14
 4.  25

उत्तर :15


 13. X,10 आणि 25 च्या संख्या प्रमाणात आहेत तर X=?

 1.  5
 2.  4
 3.  3
 4.  8

उत्तर :4


 14. 342×358=?

 1.  122456
 2.  122436
 3.  12224356
 4.  1222436

उत्तर :122436


 15. 1 ते 200 मधील दोन अंकी संख्या किती?

 1.  99
 2.  90
 3.  10
 4.  89

उत्तर :90


 16. 308765 या संख्येतील 3 या अंकाची स्थानिक किंमत किती?

 1.  3000
 2.  30000
 3.  300000
 4.  300

उत्तर :300000


 17. 48-12×3+3×4=?

 1.  0
 2.  24
 3.  120
 4.  56

उत्तर :56


 18. 200 च्या पानाच्या पुस्तकाच्या 3/8 भाग वाचून संपविला तर त्या पुस्तकाची किती पाने वाचावयाची शिल्लक राहील?

 1.  24
 2.  120
 3.  125
 4.  150

उत्तर :125


 19. 3 ने नि:शेष भाग जाणारी खालीलपैकी संख्या कोणती?

 1.  37241
 2.  571922
 3.  7883
 4.  64236

उत्तर :64236


 20. अ व ब यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर 1:4 आहे व मुदतीचे गुणोत्तर 5:8 आहे. तर त्यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर किती?

 1.  5:32
 2.  32:5
 3.  5:2
 4.  2:5

उत्तर : 2:5

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World