Police Bharti Question Set 27

Police Bharti Question Set 27

1. जानेवारी 2002 रोजी मंगळवार असेल तर 1 जानेवारी 2008 रोजी कोणता वार असेल?

 1.  सोमवार
 2.  मंगळवार
 3.  बुधवार
 4.  गुरुवार

उत्तर : मंगळवार


 2. 5378789+507897+689=?

 1.  5887375
 2.  5887873
 3.  5887632
 4.  5887402

उत्तर :5887402


 3. 3075-867=?

 1.  2208
 2.  2209
 3.  2207
 4.  2108

उत्तर :2208


 4. 4/7-2/7=?

 1.  8/7
 2.  6/7
 3.  2/7
 4.  7/2

उत्तर :8/7


 5. द्रौप,संकेत,ऋषीकेश व ओम यांची वये अनुक्रमे 6,5,3 व 2 आहे, तर चौघांचे सरासरी वय किती?

 1.  4 वर्ष
 2.  8 वर्ष
 3.  4.5 वर्ष
 4.  5 वर्ष

उत्तर :4 वर्ष


 6. 2/5 पट म्हणजे किती टक्के होय?

 1.  40
 2.  60
 3.  50
 4.  20

उत्तर :40


 7. विलासने शेतीच्या विकासासाठी 5400 रु. द.सा.द.शे. 12 दराने कर्जाऊ घेतले 3 वर्षाच्या शेवटी कर्जमुक्त होण्यासाठी त्याने किती रक्कम परत करावी?

 1.  5400
 2.  7344
 3.  7000
 4.  1944

उत्तर :7344


 8. अरुणने एक वस्तु 50 रुपयास घेऊन 60 रुपयाला विकली तर त्याला शेकडा नफा किती झाला?

 1.  30 रु.
 2.  20 रु.
 3.  40 रु.
 4.  60 रु.

उत्तर :20 रु.


 9. एका वस्तुच्या खरेदी किंमतीच्या दिडपट विक्रीची किंमत आहे. तर शेकडा नफा किती?

 1.  100 रु.
 2.  50 रु.
 3.  150 रु.
 4.  200 रु.

उत्तर :50 रु.


 10. 300 मी. लांबीची एक आगगाडी एक स्तंभ 24 सेकंदात ओलांडते असल्यास तीचा तासी वेग किती?

 1.  40 कि.मी.
 2.  50 कि.मी.
 3.  45 कि.मी.
 4.  60 कि.मी.

उत्तर :45 कि.मी.


 11. 48 व 60 संख्यांना नि:शेष भाग जाईल अशी मोठ्यात-मोठी संख्या कोणती?

 1.  112
 2.  14
 3.  16
 4.  24

उत्तर :112


 12. 225 वर्गमूळ किती?

 1.  15
 2.  16
 3.  14
 4.  25

उत्तर :15


 13. X,10 आणि 25 च्या संख्या प्रमाणात आहेत तर X=?

 1.  5
 2.  4
 3.  3
 4.  8

उत्तर :4


 14. 342×358=?

 1.  122456
 2.  122436
 3.  12224356
 4.  1222436

उत्तर :122436


 15. 1 ते 200 मधील दोन अंकी संख्या किती?

 1.  99
 2.  90
 3.  10
 4.  89

उत्तर :90


 16. 308765 या संख्येतील 3 या अंकाची स्थानिक किंमत किती?

 1.  3000
 2.  30000
 3.  300000
 4.  300

उत्तर :300000


 17. 48-12×3+3×4=?

 1.  0
 2.  24
 3.  120
 4.  56

उत्तर :56


 18. 200 च्या पानाच्या पुस्तकाच्या 3/8 भाग वाचून संपविला तर त्या पुस्तकाची किती पाने वाचावयाची शिल्लक राहील?

 1.  24
 2.  120
 3.  125
 4.  150

उत्तर :125


 19. 3 ने नि:शेष भाग जाणारी खालीलपैकी संख्या कोणती?

 1.  37241
 2.  571922
 3.  7883
 4.  64236

उत्तर :64236


 20. अ व ब यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर 1:4 आहे व मुदतीचे गुणोत्तर 5:8 आहे. तर त्यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर किती?

 1.  5:32
 2.  32:5
 3.  5:2
 4.  2:5

उत्तर : 2:5

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.