Police Bharti Question Set 15

Police Bharti Question Set 15

1. 67×70+67×30=?

 1.  870
 2.  6700
 3.  670
 4.  430

उत्तर :6700


 2. 9999-8888+(7777-6666)=?

 1.  1111
 2.  2222
 3.  33333
 4.  4444

उत्तर :2222


 3. राजूची 5 विषयांची सरासरी 58 आहे त्यापैकी पहिल्या 3 विषयांची सरासरी 55 असून शेवटच्या विषयांचे गुण 62 आहेत. तर राजुला चौथ्या विषयात किती गुण मिळाले?

 1.  62
 2.  55
 3.  58
 4.  63

उत्तर :63


 4. एक स्त्री व तिच्या 5 मुलांचे सरासरी वय 15 वर्षे आहे, जर स्त्रीचे वय विचारात घेतले नाही तर मुलांचे सरासरी वय 9 येते म्हणजे स्त्रीचे वय किती?

 1.  45
 2.  47
 3.  90
 4.  81

उत्तर :45


 5. ताशी 54 किलोमीटर वेगाने जाणारी आगगाडी 340 मीटर लांबीचा बोगदा 36 सेकंदात पार पाडते. तर त्या आगगाडीची लांबी किती?

 1.  100 मीटर
 2.  200 मीटर
 3.  300 मीटर
 4.  400 मीटर

उत्तर :200 मीटर


 6. 1000 चे 15% =?

 1.  120
 2.  220
 3.  150
 4.  210

उत्तर :150


 7. 825 चे 4% =?

 1.  33
 2.  36
 3.  38
 4.  40

उत्तर :33


 8. राजचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपये आहे त्यातील 9,000 रुपये तो खर्च करतो तर राज उत्पन्नाच्या शेकडा किती बचत करतो?

 1.  40%
 2.  60%
 3.  65%
 4.  35%

उत्तर :40%


 9. जर एका दोरीचा 22% हिस्सा 33 मीटर आहे, तर दोरीची एकूण लांबी किती?

 1.  100 मीटर
 2.  120 मीटर
 3.  150 मीटर
 4.  300 मीटर

उत्तर :150 मीटर


 10. अजित हा 15% इंधनावर, 20% घरभाड्यावर, 50% किराणा मालावर आणि उर्वरित मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करतो जर तो शिक्षणावर 9,000 रुपये खर्च करीत असेल तर त्याला घरभाडे किती?

 1.  12,000
 2.  19,000
 3.  40,000
 4.  60,000

उत्तर :60,000


 11. एका घड्याळाची विक्री किंमत 10,800 रुपये आहे तेंव्हा त्यास 25% तोटा होतो तर त्या घड्याळाची खरेदी किंमत किती?

 1.  12,400
 2.  13,400
 3.  14,400
 4.  15,400

उत्तर :14,400


 12. जर 15 रुपयात 192 आंबे येतात तर ह रुपयात किती आंबे येतील?

 1.  54
 2.  64
 3.  44
 4.  74

उत्तर :64


 13. 4 : 64 :: 2 : ?

 1.  4
 2.  8
 3.  12  
 4.  16

उत्तर :8


 14. 216 : 6 :: 343 : ?

 1.  7
 2.  8
 3.  9
 4. 10

उत्तर :7


 15. विसंगत घटक ओळखा.

 1,4,8,16,25

 1.  1
 2.  8
 3.  16
 4.  25

उत्तर :8


 16. JACK=25, JILL=43 तर CROWN=?

 1.  73
 2.  72
 3.  71
 4.  70

उत्तर :73


 17. जर D=4 आणि COVER=63 असेल तर BASIS=?

 1.  49
 2.  50
 3.  54
 4.  55

उत्तर :50


 18. माझ्या बायकोच्या आईची एकुलती एक मुलगी ही माझी कोण आहे?

 1.  पुतणी
 2.  मेहुणी
 3.  बायको
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :बायको


 19. 96×96+4=?

 1.  9640
 2.  8800
 3.  9600
 4.  9800

उत्तर :9600


 20. 1510.5+410.5+10.5=?

 1.  1931.5
 2.  193.15
 3.  19315
 4.  19.315

उत्तर :1931.5

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.