Police Bharti Question Set 11

Police Bharti Question Set 11

1. एका शेतात काही गायी व काही गुराखी आहेत. गायी आणि गुराखी यांच्या पायांची एकूण संख्या 98 आहे व डोक्यांची संख्या 26 आहे. तर त्या ठिकाणी गायी व गुराखी किती आहेत?

 1.  24,2
 2.  20,6
 3.  23,3
 4.  27,1

उत्तर : 23,3


 

2. एका वर्गात मुलींची संख्या मुलांच्या संख्येच्या तिप्पट आहे तर खालीलपैकी कोणती संख्या त्या वर्गातील एकूण पट दर्शविणार नाही.

 1.  36
 2.  35
 3.  40
 4.  128

उत्तर : 35


3. जनावरांच्या एका कळपात 24 सोडून सर्व गायी, 30 सोडून सर्व म्हशी व उर्वरित बकर्‍या आहेत. त्या कळपात एकूण 34 गुरे असतील तर बकर्‍या किती?

 1.  34
 2.  12
 3.  20
 4.  44

उत्तर : 20


4. दुपारी 1:00 ते संध्याकाळी 5:00 वाजेपर्यंत मिनिटकाटा कितीवेळा तासकाट्याला ओलांडून पुढे जाईल?

 1.  3
 2.  4
 3.  5
 4.  6

उत्तर : 4


5. सूर्यापासून येणारे अतिनिल किरण (अल्ट्रा व्होयोलेट) वातावरणाच्या कोणत्या थरात शोषले जाते?

 1.  तपांबर
 2.  आयनांबर
 3.  ओझोन
 4.  वाह्यावरण

उत्तर : तपांबर


6. समानार्थी शब्द ओळखा. पारंगत

 1.  हुशार
 2.  निपुण  
 3.  बुद्धिमान
 4.  बुद्धिमत्ता

उत्तर : निपुण 


7. ‘इकडे आड तिकडे विहीर’, ‘आई जेवू घालेना बाप भिक मागू देईना’ या म्हणीचा भाव ओळखा.

 1.  परिस्थितीने गांजणे
 2.  सर्वत्र फायदा
 3.  पर्वा नसणे
 4.  दोन्हीकडे कोंडमारा

उत्तर : दोन्हीकडे कोंडमारा


8. हरिणासारखे डोळेअसलेली

 1.  मिनाक्षी
 2.  मृगनयना
 3.  कमलनयनी
 4.  कमलाक्षी

उत्तर : मृगनयना


 

9. सामासिक शब्द ओळखा (व्दंव्द)

 1.  प्रतिक्षण
 2.  वनभोजन
 3.  कमलनयनी
 4.  कमलाक्षी

उत्तर : वनभोजन


10. झुंबड या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा.

 1.  सांज
 2.  गर्दी
 3.  दंगल
 4.  उसळी

उत्तर : गर्दी


11. 6+66+666+6666=?  

 1.  7402
 2.  7407
 3.  7404
 4.  7480

उत्तर : 7404


12. एका आयताची लांबी 6 मीटर व उंची 4 मीटर आहे तर त्या आयताचे क्षेत्रफळ किती?

 1.  24 चौ.मी.
 2.  48 चौ.मी.
 3.  52 चौ.मी.
 4.  58 चौ.मी.

उत्तर : 24 चौ.मी.


13. 5324×7+5235×3-5342×2=?

 1.  41289
 2.  42299
 3.  42298
 4.  42289

उत्तर : 42289


14. 1450 चा 3% किती?

 1.  140
 2.  435
 3.  45.4
 4.  43.5

उत्तर : 43.5


15. एका सतरंजीची छापील किंमत 650 रु. आहे. दुकानदार छापील किंमतीवर शेकडा 8 सूट देतो, तर त्या सतरंजीची विक्री किंमत किती?

 1.  642
 2.  500
 3.  598
 4.  600

उत्तर : 598


16. 3/8+8/3=?

 1.  11/24
 2.  11/11
 3.  73/12
 4.  73/24

उत्तर : 73/24


17. कोणत्या ठिकाणी संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी सांगितली?

 1.  नेवासे  
 2.  आपेगाव
 3.  आळंदी
 4.  देहू

उत्तर : नेवासे 


18. (4X/5)+11=43 तर X ची किंमत किती?

 1.  525
 2.  420
 3.  310
 4.  430

उत्तर : 525


19. एका दुकानदाराने शेकडा 6% कमिशन घेवून 3200 चा माल विकला तर त्याला किती रुपये कमिशन मिळाले असेल?

 1.  192
 2.  194
 3.  182
 4.  184

उत्तर : 192


20. एका संख्येची 6 पट आणि 9 पट यामध्ये 27 चा फरक आहे तर ती संख्या कोणती?

 1.  2
 2.  11
 3.  9
 4.  5

उत्तर : 9

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.