पेशींचे प्रकार

पेशींचे प्रकार

1. दृश्याकेंद्रकि पेशी (eukaryotic cells) :

ज्या पेशींची अंगके पटल वेष्टित असतात त्यांना दृशाकेंद्रकी पेशी असे म्हणतात.

केंद्रपटल, केंद्रकी आणि केंद्रकद्रव्य असलेले सुस्पष्ट केंद्रक या पेशींमध्ये असते.

तुलनेने बऱ्याच मोठ्या असून आकार 5-100 um एवढा असतो.

या पेशींमध्ये एकापेकाक्षा जास्त गुणसूत्रे असतात.

उच्च विकसित एकपेशी व बहुपेशी प्राण्यांमध्ये या पेशी असतात

उदा : शैवाल ,कवके,प्रोटोझुआ,वनस्पती व प्राणी

2. आदिकेंद्रकी पेशी  (prokaryotic cell) :

ज्या पेशींच्या अंगकाभोवती आवरण नसते त्यांना आदिकेंद्रकी पेशी असे म्हणतात.(lacking nuclear membrance)

या पेशी अत्यंत सध्या असतात.(primary)

या पेशींचे तीन मुलभूत घटक असतात.प्रद्रव्यपटल,पेशीद्र्व्य आणि केंद्रकद्रव्य .

केंद्रकाभोवती पटल नसल्यामुळे पेशीमधील जनुकीय द्रव्याचा (DNA) पेशिद्रव्याशी थेट संपर्क असतो. त्यांच्यामध्ये एकाच गुणसूत्र असते. पेशिद्रव्याच्या या DNA असलेल्या अस्पष्ट भागास केंद्रकाभ (nucleoid) म्हणतात.

आदीकेंद्रकी पेशी आकाराने लहान असून 1-10 um आकाराच्या असतात. उदा. जीवाणू (bacteria) ,नील-हरित शैवाल (B-G Algae)

You might also like
1 Comment
  1. Raj bhosaleThis says

    This site is very useful

Leave A Reply

Your email address will not be published.