Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महाराष्ट्रातील विद्यापीठे

महाराष्ट्रातील विद्यापीठे

नाव

स्थापना स्थान
मुंबई विद्यापीठ 1857 मुंबई
नागपूर विद्यापीठ 1925 नागपूर
पुणे विद्यापीठ 1948 पुणे
एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ 1950 मुंबई
डॉ.बा.आं.मराठावाडा विद्यापीठ 1958 औरंगाबाद
शिवाजी विद्यापीठ 1963 कोल्हापूर
अमरावती विद्यापीठ 1983 अमरावती
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ 1989 जळगाव
एस.आर.टी. मराठवाडा विद्यापीठ 1994 नांदेड
सोलापूर विद्यापीठ 2004 सोलापूर
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ 1988 नाशिक
डॉ.आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ 1990 लोणेरे (रायगड)
कालीदास विद्यापीठ 1997 रामटेक (नागपूर)
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ 1998 नाशिक
पशु व मत्स विज्ञान विद्यापीठ 2000 नागपूर
गोंडवना विद्यापीठ 2012 गडचिरोली
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World