महाराष्ट्रातील कृषी विदयापीठे

 

महाराष्ट्रातील कृषी विदयापीठे

विदयापीठे स्थापना स्थान
महात्मा फुले
(महाविद्यालये – धुळे, पुणे, कोल्हापूर)
1968 राहुरी (अहमदनगर)
पंजाबराव देशमुख
(महाविद्यालये – नागपुर, वरोरा, अकोला, अमरावती)
1969 अकोला
वसंतराव नाईक मराठवाडा
(महाविद्यालये -परभणी)
1972 परभणी
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण
(महाविद्यालये -मुंबई, रत्नागिरी)
1972 दापोली

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.