Mahavitaran Exam Question Set 3

Mahavitaran Exam Question Set 3

 विद्युत मूलतत्वे :

1. विद्युत प्रवाहाच्या वाहनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रेरणेस — म्हणतात.

 1.  विद्युत दाब
 2.  विद्युत प्रवाह
 3.  विद्युत विरोध
 4.  मंडल

उत्तर : विद्युत दाब


 2. विद्युत दाबाचे एकक — आहे.

 1.  व्होल्ट
 2.  अॅम्पियर
 3.  ओहम
 4.  वॅट

उत्तर : व्होल्ट


3. विद्युत दाबाचे सांकेतीक अक्षर — आहे.

 1.  V
 2.  A
 3.  R
 4.  W

उत्तर : V


4. एक ओहम विरोधातून 1 अंपी.प्रवाह वाहत असेल, तेव्हा त्या विरोधाभोवती — व्होल्ट दाब असतो.

 1.  1.5 V
 2.  1 V
 3.  2 V
 4.  1.2 V

उत्तर : 1 V


5. विद्युत दाब — मीटरने मोजतात.

 1.  व्होल्ट
 2.  अॅम्पियर  
 3.  वॅट
 4.  एनर्जी

उत्तर : व्होल्ट


6. इलेक्ट्रॉन्सच्या वाहनास — असे म्हणतात.

 1.  विद्यूत दाब
 2.  विद्युत प्रवाह
 3.  विद्यूत विरोध
 4.  मंडल

उत्तर : विद्युत प्रवाह


7. स्टँडर्ड वेस्टर्न सेलचा EMF — व्होल्ट असतो.

 1.  1.2 V
 2.  1.0183 V
 3.  1.5 V
 4.  वरील सर्व

उत्तर : 1.0183 V


8. विद्युत प्रवाहाचे एकक — आहे.

 1.  व्होल्ट
 2.  अॅम्पियर  
 3.  ओहम
 4.  वॅट

उत्तर : अॅम्पियर 


9. विद्युत प्रवाहाचे सांकेतिक अक्षर — हे आहे.

 1.  V
 2.  A
 3.  R
 4.  W

उत्तर : A


10. एक व्होल्ट दाबाने 1 ओहम विरोधातून जेवढा प्रवाह वाहतो त्यास — प्रवाह असे म्हणतात.

 1.  एक अॅम्पियर
 2.  एक व्होल्ट
 3.  एक ओहम
 4.  एक वॅट

उत्तर : एक अॅम्पियर


11. विद्युत प्रवाह — मीटरने मोजतात.

 1.  व्होल्ट
 2.  अॅम्पियर
 3.  वॅट
 4.  एनर्जी

12. जो

उत्तर : अॅम्पियर


12. प्रवाह सिल्व्हर नायट्रेटच्या द्रावातुन पाठविला असता एका सेकंदात 1.118 मिलीग्रॅम वजनाची चांदी जमा करतो त्यास — प्रवाह म्हणतात.

 1.  ए.सी.
 2.  डि.सी.
 3.  एक अॅम्पियर
 4.  एक व्होल्ट

उत्तर : एक अॅम्पियर


13. विद्युत प्रवाहाच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेल्या घटकास — म्हणतात.

 1.  विद्युत दाब
 2.  विद्युत प्रवाह
 3.  विद्युत विरोध
 4.  विद्युत पॉवर

उत्तर : विद्युत विरोध


14. विद्युत विरोधाचे एकक — आहे.

 1.  व्होल्ट
 2.  अॅम्पियर
 3.  ओहम
 4.  वॅट

उत्तर : ओहम


15. विद्युत विरोधाचे संकेतीक अक्षर — आहे.

 1.  V
 2.  A
 3.  R
 4.  W

उत्तर : R


16. विद्युत विरोधाचे लहानात लहान एकक — असून मोठे एकक — आहे.

 1.  मायक्रो ओहम-ओहम
 2.  ओहम-किलो ओहम
 3.  मायक्रो ओहम-मेगा ओहम
 4.  मायक्रोओहम-किलो ओहम

उत्तर : मायक्रो ओहम-मेगा ओहम


17. एखाद्या विरोधातून एक व्होल्ट दाबाने एक अॅम्पियर प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी लागणार्‍या विरोधास — म्हणतात.

 1.  1 ओहम
 2.  रजीस्टन्स
 3.  विशिष्ट विरोध
 4.  वरील सर्व

उत्तर : 1 ओहम


 18. विद्युत विरोध — मीटरने मोजतात.

 1.  व्होल्ट
 2.  अॅम्पियर
 3.  वॅट
 4.  ओहम

उत्तर : ओहम


19. एक एकक घणाकृती घातूच्या ठोकळ्याच्या समोरासमोरील बाजुतील विरोधास — म्हणतात.

 1.  एक ओहम
 2.  रजीस्टन्स
 3.  स्पेसीफिक रजीस्टन्स
 4.  मायक्रो ओहम

उत्तर : स्पेसीफिक रजीस्टन्स


20. विशिष्ट विरोधाचे एकक — आहे.

 1.  ओहम
 2.  मायक्रो ओहम
 3.  मिली ओहम
 4.  किलो ओहम

उत्तर : मायक्रो ओहम

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World