Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महाराष्ट्रातील काही प्रमुख डोंगर

महाराष्ट्रातील काही प्रमुख डोंगर

डोंगराचे नावजिल्हा
अजिंठाऔरंगाबाद
कळसूबाईअहमदनगर
सातमाळानाशिक
वणीनाशिक
पन्हाळाकोल्हापूर
महादेवसातारा
बालाघाटबीड
तोरणमाळनंदुरबार
मांधरादेवसातारा
गाविलगडबुलढाणा, अकोला
चांदूरगडचंद्रपूर
भामरागडगडचिरोली
निर्मलनांदेड
चिकोडीकोल्हापूर
मालिकार्जुनसांगली

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World