Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

लयबद्ध अक्षररचना (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

Laybhaddhata Aksharrachana

लयबद्ध अक्षररचना (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

लयबद्ध अक्षररचनेमध्ये दिलेल्या अक्षरमालेमचये एका विशिष्ट फरकाने अक्षरांची रचना केलेली असते व त्यामधील काही अक्षरे गाळलेली असतात. लयबद्ध अक्षररचनामधील उदाहरणात गाळलेली अक्षरे टाकून आपल्याला ही उदाहरणे सोडविता येते.

उदा.

1. aab —- ca —- bc —- abbcc

 • ca, ac, ba
 • bc, ab, ca
 • cb, ca, ac
 • bc, ca, ab
स्पष्टीकरण:
वरील अक्षररचनेमध्ये प्रत्येक अक्षराचे दोन दोन गट पडलेले आहेत. यानुसार ही अक्षररचना पुढील प्रमाणे येईल. aab (bc) ca (ab) bc (ca) abbcc

2. acd —- cdc —- dc

 • ac, ca
 • ca, ac
 • cd, cd
 • da, ad
स्पष्टीकरण:
वरील अक्षररचनेमधील दोन दोनच्या गटाने आलेली आहेत. यानुसार ही अक्षररचना पुढील acd (ca) cdc (ac) dc प्रमाणे येईल.

3. ab —- cd —- cbcd

 • aa, bb
 • cc, aa
 • ca, bc
 • cb, ab
स्पष्टीकरण:
वरील अक्षररचनेमध्ये तीन तीनच्या गटाने अक्षरे आलेली आहेत. यानुसार ही अक्षररचना पुढील प्रमाणे येईल. ab (cb) cd (ab) cbcd

4. ad —- adb —- dbc

 • aa, dd
 • bc, ca
 • cb, bc
 • ab, da
स्पष्टीकरण:
वरील अक्षररचनेमध्ये दोन दोनच्या गटाने अक्षरे आलेली आहेत. यानुसार ही अक्षररचना पुढील प्रमेण येईल. ad (bc) adb (ca) abc

5. aa —- aacc, —- dd

 • bb, aa
 • aa, ba
 • ad, da
 • aa, dd
स्पष्टीकरण:
वरील अक्षररचनेमध्ये प्रत्येक अक्षर जोडीने आले आहे. यानुसार ही अक्षररचना पुढील प्रमाणे येईल. aa (bb) aacc (aa) dd
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World